تبلیغات
بلان - احکام فقهی حقوقی بیع
بلان
بارها گفت محمد، که علی جان من است؛ هم به جان علی و جان محمد صلوات
پنجشنبه 30 اردیبهشت 1389 :: نویسنده : محمدرضا بلانیان

تعریف:

معنای اصطلاحی: تملیک مال در برابر عوض معلوم را بیع می­گویند.

 

ارکان عقد بیع

 

ایجاب و قبول

قرارداد بیع همانند سایر قراردادها نیاز به ایجاب و قبول دارد. منظور از ایجاب و قبول، الفاظ و عباراتی است که با گفتن آن، طرفین عقد، اراده خود را به انعقاد بیع اعلام می­دارند.

 

طرفین عقد (متبایعان)

در عقد بیع، فروشنده را بایع می­نامند، و خریدار را مشتری می­گویند. شرایط طرفین عقد بیع عبارت است از:

الف) طرفین عقد باید اهلیت معامله را داشته باشند. به این معنا که بالغ و عاقل باشند، معامله را با اختیار خود انجام دهند، قصد معامله کرده باشند، و به جهت سفیه بودن و ورشکسته بودن محجوب نباشند. بنابراین، کودک، دیوانه، انسانی که اختیاری از خود ندارد (مکره)، کسی که قصد جدی در معامله ندارد، و سفیه و ورشکسته­ای که شرعاً و قانوناً حق تصرف در اموال خود را ندارند، نمی­توانند طرف معامله در بیع واقع شوند.

ب) طرفین عقد باید مالک آن چیزی باشند که به طرف مقابل می­دهند. به بیان دیگر، بایع باید مالک مبیع، و مشتری مالک ثمن باشد.

ج) ولی، قیم، و وکیل قانونی و شرعی طرفین عقد- اگر چه یک نفر وکیل از هر دوطرف عقد باشد-  می­توانند به جای طرفین عقد، بیع کنند.

د) اگر کسی با مال دیگری بیع کند، عقد بیع فضولی خواهد بود، و صحت آن بستگی به اجازه مالک یا قائم مقام او خواهد داشت.

 

عوضان

در عقد بیع چیزی که مورد معامله قرار می­گیرد، مبیع یا ثمن می­باشد و چیزی که در مقابل، از طرف مشتری، به بایع پرداخت می­گردد، ثمن نامیده می­شود.

 

شرایط عوضان

به اعتقاد مشهور فقها، مبیع باید عین- چه عین خارجی و چه عین کلی در ذمه- باشد. بنابراین، منفعت و عمل و حق نمی­تواند مورد معامله بیع واقع شوند.

مالیت داشته باشد. به بیان دیگر، دارای ارزش عقلایی باشد. لذا، خرید و فروش مواردی مثل بال مگس باطل است.

قابل تسلیم به مشتری باشد. به بیان دیگر، اگر فروشنده بر تسلیم آن توانایی نداشت، ولی مشتری قدرت گرفتن آن را داشته باشد، بیع صحیح است.

موجود باشد. این در صورتی است که مبیع، عین خارجی باشد. بنابراین، فروش خانه­ای که هنوز ساخته نشده است، باطل خواهد بود، اما اگر بیع کلی در ذمه باشد، می­تواند هنگام عقد موجود نباشد، و زمان تسلیم، فردی از افراد آن کلی را تحویل مشتری بدهد. برای مثال، اگر شخصی 10 تُن از برنج­هایی که در آینده تولید خواهد کرد را بفروشد، صحیح است.

مورد معامله باید معین باشد. بنابراین، نمی­تواند مردد بین دو یا چند چیز باشد.

باید معلوم باشد. بنابراین، بیع چیز مجهول صحیح نمی­باشد، و مقدار جنس و وصف مبیع باید معلوم باشد. تعیین مقدار مبیع-  به تناسب آن- به وسیله وزن، پیمانه، و شمردن صورت می­گیرد.

استفاده از مبیع باید مشروعیت داشته باشد. بنابراین، فروش مشروبات الکلی، وسایل قمار، و امثال اینها باطل است.

 

احکام بیع

 

انتقال ملکیت

الف) اگر مبیع یا ثمن عین خارجی معین باشد، از زمان عقد به ملکیت طرف دیگر در می­آید، و اگر یکی از آنها لکی در زمه باشد، برای طرف مقابل، دین کلی به وجود  می­آید، که با معین شدن فردی از افراد آن کلی، به مالکیت عینی مبدل خواهد شد.

ب) در عقد بیع، وجود خیار فسخ برای برای طرفین یا وجود مدت (اجل) به منظور تسلیم مبیع یا تأدیه ثمن، مانعی برای انتقال مالکیت نمی­باشد. همچنین، در بیع خیاری- بیعی که در آن شرط خیار فسخ برای یک یا هر دو طرف معامله مقرر گردد- مالکیت از حین عقد بیع است، و نه از تاریخ انقضای خیار، و در بیعی که قبض، شرط صحت است- مثل: بیع صرف- انتقال از حین حصول شرط است، و نه از حین وقوع عقد بیع.

ج) بیع فاسد اثری در تملک ندارد، و هرگاه کسی به بیع فاسدی، مالی را قبض کند، باید آن را به صاحبش بازگرداند، و اگر تلف یا ناقص شود، ضامن عین و منافع آن خواهد بود.

 

تسلیم (قبض و اقباض) مبیع

الف) عقد بیع، بایع را به تسلیم مبیع و مشتری را به پرداخت ثمن ملزم می­کند. تسلیم عبارت از تحویل مبیع به مشتری می­باشد، به نحوی که، او بتواند هر نوعی که مایل است در آن تصرف کند و یا از آن انتقاع برد.

ب) کیفیت تسلیم در انواع مبیع متفاوت است، و در این مورد، حکم عرف ملاک صدق تسلیم می­باشد.

ج) اگر طرفین برای تسلیم مبیع موعدی را مشخص کرده باشند، قدرت تسلیم در زمان تسلیم مبیع شرط است، و نه در زمان عقد. همچنین، در بیع فضولی قدرت تسلیم در زمان اجازه معتبر خواهد بود.

د) اگر مبیع قبلاً در تصرف مشتری بوده باشد، نیازی به قبض جدید نیست و در ثمن نیز همین گونه است.

ح) مبیع باید در محل عقد، تسلیم مشتری شود، مگر اینکه، در ضمن عقد بیع، محل خاصی برای تسلیم معین شده باشد.

و) در صورت تأخیر در تسلیم مبیع یا ثمن، ممتنع اجبار به تسلیم می­شود.

ز) مخارج تسلیم مبیع- از قبیل: اجرت نقل آن به محل تسلیم، و ...- به عهده بایع است. همچنین، مخارج تسلیم ثمن برعهده مشتری می­باشد. مگر اینکه، عرف و عادت برخلاف ترتیب فوق باشد، که در این صورت به حکم عرف عمل می­شود. البته، اگر در ضمن عقد، توافق خاصی در تحمل هزینه­های فوق شده باشد، نافذ خواهد بود.

 

ضمان تدارک

الف) اگر پس از تسلیم، معلوم شودکه کل یاجزئی از مبیع، مال غیر است، بایع ضامن استرداد ثمن به مشتری است. اگر چه، در عقد تصریح به این ضمان نشده باشد. به این ضمان، ضمان (درک یا تدارک) می­گویند.

ب ) درفرض مذکور، اگر مالک واقعی اجازه دهد، بیع واقع شده، صحیح است.

ج) اگر مالک واقعی اجازه ندهد، خسارات وارده به مشتری- که در اثر به هم خوردن بیع پدید می­آید- به عهده بایع است.

 

پرداخت ثمن

مطالبی که در مورد تسلیم مبیع بیان شد، در پرداخت ثمن توسط مشتری نیز صادق است.

 

تقسیمات بیع

قرارداد بیع از جهات مختلف قابل تقسیم است:

 

بیع مطلق و مشروط

بیعی که ضمن آن هیچگونه شرطی از سوی طرفین، برای طرف مقابل یا شخص ثالث نشود، بیع مطلق نامیده می­شود.

بیع مؤجل و حالّ

 

بیعی که در آن برای پرداخت ثمن یا تسلیم مبیع، زمانی (اجلی) شرط شده باشد، بیع مؤجل نامیده می­شود. بیعی که پرداخت ثمن یا تسلیم مبیع بدون مدت باشد، بیع حال یا نقد گفته می­شود.

 

بیع صرف و بیع ثمار

الف) بیع صرف

خرید و فروش طلا با طلا، طلا با نقره، و نقره با نقره را بیع صرف می­گویند.

ب) بیع ثمار (خرید و فروش میوه­ها)

فروش میوه­ای که روی درخت است، و گل آن ریخته و دانه آن بسته شده است به طوریکه معمولاً از آفت گذشته باشد- بیع ثمار (میوه­ها) نام دارد.

 

انواع بیع: مساومه، مرابحه، مواضعه و تولیّت

بیع به اعتبار نحوه تعیین قیمت مبیع، به چهار قسم تقسیم می­شود:

 

الف بیع مساومه

در این نوع بیع، بایع قیمت خرید مبیع را بیان نمی­کند، و قیمت فروش کالا بر اساس توافق بین بایع و مشتری تعیین می­گردد.

 

ب) بیع مرابحه

بیعی است که در آن بایع قیمت خرید مبیع و هزینه­های مربوط به آن و مقدار سودی که برای خود درنظر می­گیرد را به اطلاع مشتری می­رساند. اگر بایع در بیان قیمت خرید دروغ گفته باشد، مشتری خیار فسخ دارد.

 

ج) بیع مواضعه

این بیع همانند بیع مرابحه است، با این تفاوت که بایع، مبیع را به کمتر از آن قیمتی که خریده است، می­فروشد، به این بیع، بیع محاطه و بیع مخاسره نیز می­گویند.

 

د) بیع تولیه

این بیع مانند بیع مرابحه است، با این تفاوت که بایع مبیع را به همان قیمتی که خریده است، می­فروشد.

 

انواع بیع: عین، دین، و دین به دین

مبیع و ثمن از جهت وجود خارجی- یا فی­الذمه- صورت­های مختلف می­توانند داشته باشند.

 

الف) بیع عین

بیع عین به چند متصور است:

بیع عین معین: عبارت می­باشد از فروش مالی که در خارج موجود و متمایز و مشخص است. مانند: یک آپارتمان.

بیع عین کلی در معین: عبارت از بیع مقدار معینی از شی متساوی­الاجزا است. مانند: فروش یک تن گندم از یک انبار گندم.

بیع کلی در ذمّه: مالی که در ذمه  متعهد معینی قرار می­گیرد، و بر افراد عدیده اطلاق می­شود، که فروشنده فردی از افراد آن را در زمان مقرر فراهم کرده، و به مشتری تحویل می­دهد، مانند: صد کیلوگرم برنج در ذمه فروشنده که در حین عقد در خارج وجود نداشته باشد.

 

ب) بیع دین

اگر کسی دینی برعهده دیگری داشته باشد، می­تواند آن را به ثمنی کمتر از مقدار دین یا مساوی یا بیشتر از آن به خود مدیون یا شخص ثالث بفروشد، که اصطلاحاً به آن بیع دین می­گویند.

 

ج) بیع دین به دین

بیعی است که در آن مبیع و ثمن عبارت از دینی است که هر کدام از طرفین در ذمه دیگری یا شخص ثالث دارند. به این نحو که بایع دینی را که از قبل بر ذمه مشتری یا فرد ثالثی دارد، در مقابل دین دیگری، به مشتری منتقل می­کند.

 

بیع زمانی

بیع زمانی بیعی است که درآن بایع، مبیع را به چند نفر جداگانه بفروشد. به نحوی که هر کدام از مشتریان در زمان خاصی از سال، مالک ملک و منافع آن باشد. برای مثال، ملکی به چهار نفر فروخته شود تا در فصل بهار مال نفر اول، در فصل تابستان مال نفر دوم، و... و صاحب هر فصل اختیار داشته باشد تا ملک را در فصل مخصوص خودش اجاره دهد، یا خودش استفاده کند، یا ...

نوع مطلب : حقوق، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 15 آذر 1397 08:22 ق.ظ

With thanks. Plenty of tips.

the best site cialis tablets preis cialis 20mg schweiz rx cialis para comprar if a woman takes a mans cialis achat cialis en suisse canadian cialis cialis therapie cialis price in bangalore we like it safe cheap cialis miglior cialis generico
سه شنبه 13 آذر 1397 02:39 ب.ظ

Regards. Wonderful information.
viagra or cialis cialis name brand cheap cialis alternative cialis kaufen bankberweisung buy name brand cialis on line cialis prezzo in linea basso generic cialis pill online the best site cialis tablets achat cialis en suisse cialis for sale south africa
سه شنبه 13 آذر 1397 03:13 ق.ظ

You actually suggested that fantastically.
tadalafil 20mg purchasing cialis on the internet cialis dosage cialis 5mg prix buy original cialis try it no rx cialis only best offers cialis use cialis 5 mg cialis rezeptfrei acquisto online cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 02:08 ب.ظ

Many thanks, I like it.
we like it cialis price cialis 20 mg cut in half female cialis no prescription generico cialis mexico safe dosage for cialis cialis daily dose generic cialis australia org safe site to buy cialis online cialis professional from usa we choice free trial of cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 02:15 ب.ظ

Useful postings. Thanks.
cialis tablets for sale acheter cialis meilleur pri interactions for cialis tesco price cialis cialis price thailand generic cialis tadalafil cialis en 24 hora achat cialis en suisse click now cialis from canada pastillas cialis y alcoho
شنبه 10 آذر 1397 02:26 ب.ظ

You actually mentioned it terrifically!
cialis sans ordonnance usa cialis online cialis daily dose generic buy original cialis cialis flussig tadalafil 20 mg cialis baratos compran uk no prescription cialis cheap buy cialis online nz generic cialis pill online
پنجشنبه 8 آذر 1397 03:49 ب.ظ

Cheers, A good amount of stuff!

cialis pas cher paris low dose cialis blood pressure cialis 20 mg cost buy original cialis cialis online cialis ahumada does cialis cause gout if a woman takes a mans cialis tadalafil generic only here cialis pills
پنجشنبه 8 آذر 1397 03:46 ق.ظ

Cheers, An abundance of information.

cialis australia org cialis tablets for sale buy cialis online legal prezzo cialis a buon mercato acheter cialis meilleur pri cialis daily free generic cialis costo in farmacia cialis free cialis chinese cialis 50 mg
چهارشنبه 7 آذر 1397 03:14 ق.ظ

You said that very well.
cialis 5 mg effetti collateral pastillas cialis y alcoho acheter cialis kamagra click here take cialis cialis e hiv generic cialis 20mg uk online cialis cilas cialis generico in farmacia cialis generico online
پنجشنبه 19 مهر 1397 07:22 ب.ظ

You reported this perfectly.
levitra vardenafil 20mg buy levitra 10mg buy levitra generic buy levitra online levitra without a doctor prescription vardenafil 20mg buy levitra generic levitra 10 mg kopen buy levitra
سه شنبه 10 مهر 1397 11:03 ق.ظ

Thanks a lot, Plenty of data!

buy cialis cheap 10 mg buying cialis overnight order cialis from india deutschland cialis online prices for cialis 50mg cialis tablets for sale can i take cialis and ecstasy sublingual cialis online overnight cialis tadalafil generic for cialis
شنبه 7 مهر 1397 05:57 ق.ظ

Excellent postings. Appreciate it.
we like it cialis price brand cialis nl purchase once a day cialis where to buy cialis in ontario cialis 20 mg best price we like it cialis soft gel online prescriptions cialis buy brand cialis cheap cialis kaufen bankberweisung buy cialis online nz
چهارشنبه 28 شهریور 1397 09:42 ب.ظ

Info effectively used!!
cialis coupons printable can i take cialis and ecstasy precios de cialis generico chinese cialis 50 mg cialis farmacias guadalajara cialis sicuro in linea cialis reviews cialis manufacturer coupon cialis generico in farmacia rx cialis para comprar
سه شنبه 27 شهریور 1397 06:40 ب.ظ

Incredible loads of amazing info!
5 mg cialis pharmacie en ligne prescription doctor cialis cialis 20 mg cut in half cialis manufacturer coupon cialis 5mg prix acheter du cialis a geneve look here cialis cheap canada we like it cialis soft gel achat cialis en itali cialis generika in deutschland kaufen
سه شنبه 13 شهریور 1397 11:50 ب.ظ

Fantastic facts. Cheers.
online pharmacies mexico pharmacy canadian pharmacy viagra brand drugstore online shopping canadian medications, liraglutide buy viagra usa drugstore online canadian discount pharmacies in canada canadian pharmacy online 24 northwest pharmacies in canada
سه شنبه 13 شهریور 1397 06:22 ق.ظ

Nicely put, Thanks.
cheap viagra prescription is it illegal to buy viagra can i buy viagra at cvs buy viagra online with paypal can you buy viagra at walmart viagra online pharmacy viagra where to buy viagra without prescription buy viagra online with a prescription buy levitra viagra buy viagra now
دوشنبه 12 شهریور 1397 10:32 ب.ظ

Nicely put. Many thanks.
cialis en mexico precio buying cialis in colombia pastillas cialis y alcoho cialis kamagra levitra buy cialis cialis baratos compran uk comprar cialis navarr cialis cost cialis professional yohimbe generic low dose cialis
دوشنبه 12 شهریور 1397 04:36 ق.ظ

Thank you, Ample forum posts.

sialis generic cialis pro purchasing cialis on the internet cialis pills in singapore cialis prices prezzo di cialis in bulgaria cialis generique 5 mg cialis 20mg prix en pharmacie click now cialis from canada cialis without a doctor's prescription
یکشنبه 11 شهریور 1397 02:37 ب.ظ

You made your stand extremely nicely..
if a woman takes a mans cialis generic low dose cialis il cialis quanto costa callus cialis 20mg cialis dosage acheter cialis meilleur pri safe dosage for cialis only now cialis for sale in us fast cialis online
سه شنبه 23 مرداد 1397 04:26 ق.ظ

Really a good deal of helpful information!
buy viagra pharmacy buy viagra online uk next day delivery viagra buy uk where can i get sildenafil buy viagra generic buying viagra online legal how to get viagra free viagra uk prescription online viagra usa sildenafil buy online
دوشنبه 7 خرداد 1397 05:38 ق.ظ

Really lots of useful data!
cialis 5 effetti collaterali cialis patent expiration purchase once a day cialis enter site very cheap cialis we choice free trial of cialis cialis dosage cilas cialis price thailand cialis pills price each can i take cialis and ecstasy
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 06:26 ق.ظ

Whoa a good deal of superb facts.
cialis without a doctor's prescription we use it 50 mg cialis dose acheter cialis meilleur pri look here cialis cheap canada cialis vs viagra wow cialis tadalafil 100mg cialis daily dose generic tesco price cialis import cialis prezzo cialis a buon mercato
جمعه 7 اردیبهشت 1397 09:06 ب.ظ

You expressed that wonderfully!
cuanto cuesta cialis yaho we recommend cialis best buy buying cialis in colombia cialis e hiv side effects of cialis cialis australia org cialis name brand cheap cialis 5 mg effetti collateral link for you cialis price wow cialis tadalafil 100mg
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 09:43 ق.ظ

Nicely put, Thank you!
order viagra online buy herbal viagra where do you buy viagra viagra for cheap prices cheap viagra uk online where can i buy viagra pills how to buy viagra online safely where can i buy sildenafil online buy cheap viagra buy viagra online ireland
شنبه 18 فروردین 1397 02:01 ق.ظ

Thank you, I value it!
usa cialis online estudios de cialis genricos cialis 20 mg cialis reviews we like it cialis soft gel online cialis cialis per paypa female cialis no prescription cialis pills order cialis from india
جمعه 3 فروردین 1397 11:46 ب.ظ

Thanks. I like it.
cialis uk next day usa cialis online cialis 5 effetti collaterali online prescriptions cialis buy cialis sample pack cialis 20mg cialis coupon link for you cialis price cialis price in bangalore tadalafil
سه شنبه 31 مرداد 1396 09:49 ق.ظ
Magnificent goods from you, man. I have remember your stuff prior to
and you are simply extremely magnificent. I actually like what you've received here, really
like what you're stating and the way in which you are
saying it. You're making it enjoyable and you still take care of to stay it sensible.
I cant wait to learn far more from you. That is actually a terrific web site.
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 04:30 ق.ظ
Appreciate this post. Will try it out.
دوشنبه 28 فروردین 1396 01:38 ب.ظ
If you wish for to take a good deal from this piece of writing then you have to apply these techniques to
your won webpage.
چهارشنبه 19 تیر 1392 01:03 ق.ظ
با تشکر خوب بود استفاده کردیم
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ

اللهم صل علی محمد و آل محمد (وعجل فرجهم)
مدیر وبلاگ : محمدرضا بلانیان
صفحات جانبی
نظرسنجی
نظر شما درباره نتیجه مذاکرات هسته ای چیست؟
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :