تبلیغات
بلان - احکام فقهی حقوقی بیع
بلان
بارها گفت محمد، که علی جان من است؛ هم به جان علی و جان محمد صلوات
پنجشنبه 30 اردیبهشت 1389 :: نویسنده : محمدرضا بلانیان

تعریف:

معنای اصطلاحی: تملیک مال در برابر عوض معلوم را بیع می­گویند.

 

ارکان عقد بیع

 

ایجاب و قبول

قرارداد بیع همانند سایر قراردادها نیاز به ایجاب و قبول دارد. منظور از ایجاب و قبول، الفاظ و عباراتی است که با گفتن آن، طرفین عقد، اراده خود را به انعقاد بیع اعلام می­دارند.

 

طرفین عقد (متبایعان)

در عقد بیع، فروشنده را بایع می­نامند، و خریدار را مشتری می­گویند. شرایط طرفین عقد بیع عبارت است از:

الف) طرفین عقد باید اهلیت معامله را داشته باشند. به این معنا که بالغ و عاقل باشند، معامله را با اختیار خود انجام دهند، قصد معامله کرده باشند، و به جهت سفیه بودن و ورشکسته بودن محجوب نباشند. بنابراین، کودک، دیوانه، انسانی که اختیاری از خود ندارد (مکره)، کسی که قصد جدی در معامله ندارد، و سفیه و ورشکسته­ای که شرعاً و قانوناً حق تصرف در اموال خود را ندارند، نمی­توانند طرف معامله در بیع واقع شوند.

ب) طرفین عقد باید مالک آن چیزی باشند که به طرف مقابل می­دهند. به بیان دیگر، بایع باید مالک مبیع، و مشتری مالک ثمن باشد.

ج) ولی، قیم، و وکیل قانونی و شرعی طرفین عقد- اگر چه یک نفر وکیل از هر دوطرف عقد باشد-  می­توانند به جای طرفین عقد، بیع کنند.

د) اگر کسی با مال دیگری بیع کند، عقد بیع فضولی خواهد بود، و صحت آن بستگی به اجازه مالک یا قائم مقام او خواهد داشت.

 

عوضان

در عقد بیع چیزی که مورد معامله قرار می­گیرد، مبیع یا ثمن می­باشد و چیزی که در مقابل، از طرف مشتری، به بایع پرداخت می­گردد، ثمن نامیده می­شود.

 

شرایط عوضان

به اعتقاد مشهور فقها، مبیع باید عین- چه عین خارجی و چه عین کلی در ذمه- باشد. بنابراین، منفعت و عمل و حق نمی­تواند مورد معامله بیع واقع شوند.

مالیت داشته باشد. به بیان دیگر، دارای ارزش عقلایی باشد. لذا، خرید و فروش مواردی مثل بال مگس باطل است.

قابل تسلیم به مشتری باشد. به بیان دیگر، اگر فروشنده بر تسلیم آن توانایی نداشت، ولی مشتری قدرت گرفتن آن را داشته باشد، بیع صحیح است.

موجود باشد. این در صورتی است که مبیع، عین خارجی باشد. بنابراین، فروش خانه­ای که هنوز ساخته نشده است، باطل خواهد بود، اما اگر بیع کلی در ذمه باشد، می­تواند هنگام عقد موجود نباشد، و زمان تسلیم، فردی از افراد آن کلی را تحویل مشتری بدهد. برای مثال، اگر شخصی 10 تُن از برنج­هایی که در آینده تولید خواهد کرد را بفروشد، صحیح است.

مورد معامله باید معین باشد. بنابراین، نمی­تواند مردد بین دو یا چند چیز باشد.

باید معلوم باشد. بنابراین، بیع چیز مجهول صحیح نمی­باشد، و مقدار جنس و وصف مبیع باید معلوم باشد. تعیین مقدار مبیع-  به تناسب آن- به وسیله وزن، پیمانه، و شمردن صورت می­گیرد.

استفاده از مبیع باید مشروعیت داشته باشد. بنابراین، فروش مشروبات الکلی، وسایل قمار، و امثال اینها باطل است.

 

احکام بیع

 

انتقال ملکیت

الف) اگر مبیع یا ثمن عین خارجی معین باشد، از زمان عقد به ملکیت طرف دیگر در می­آید، و اگر یکی از آنها لکی در زمه باشد، برای طرف مقابل، دین کلی به وجود  می­آید، که با معین شدن فردی از افراد آن کلی، به مالکیت عینی مبدل خواهد شد.

ب) در عقد بیع، وجود خیار فسخ برای برای طرفین یا وجود مدت (اجل) به منظور تسلیم مبیع یا تأدیه ثمن، مانعی برای انتقال مالکیت نمی­باشد. همچنین، در بیع خیاری- بیعی که در آن شرط خیار فسخ برای یک یا هر دو طرف معامله مقرر گردد- مالکیت از حین عقد بیع است، و نه از تاریخ انقضای خیار، و در بیعی که قبض، شرط صحت است- مثل: بیع صرف- انتقال از حین حصول شرط است، و نه از حین وقوع عقد بیع.

ج) بیع فاسد اثری در تملک ندارد، و هرگاه کسی به بیع فاسدی، مالی را قبض کند، باید آن را به صاحبش بازگرداند، و اگر تلف یا ناقص شود، ضامن عین و منافع آن خواهد بود.

 

تسلیم (قبض و اقباض) مبیع

الف) عقد بیع، بایع را به تسلیم مبیع و مشتری را به پرداخت ثمن ملزم می­کند. تسلیم عبارت از تحویل مبیع به مشتری می­باشد، به نحوی که، او بتواند هر نوعی که مایل است در آن تصرف کند و یا از آن انتقاع برد.

ب) کیفیت تسلیم در انواع مبیع متفاوت است، و در این مورد، حکم عرف ملاک صدق تسلیم می­باشد.

ج) اگر طرفین برای تسلیم مبیع موعدی را مشخص کرده باشند، قدرت تسلیم در زمان تسلیم مبیع شرط است، و نه در زمان عقد. همچنین، در بیع فضولی قدرت تسلیم در زمان اجازه معتبر خواهد بود.

د) اگر مبیع قبلاً در تصرف مشتری بوده باشد، نیازی به قبض جدید نیست و در ثمن نیز همین گونه است.

ح) مبیع باید در محل عقد، تسلیم مشتری شود، مگر اینکه، در ضمن عقد بیع، محل خاصی برای تسلیم معین شده باشد.

و) در صورت تأخیر در تسلیم مبیع یا ثمن، ممتنع اجبار به تسلیم می­شود.

ز) مخارج تسلیم مبیع- از قبیل: اجرت نقل آن به محل تسلیم، و ...- به عهده بایع است. همچنین، مخارج تسلیم ثمن برعهده مشتری می­باشد. مگر اینکه، عرف و عادت برخلاف ترتیب فوق باشد، که در این صورت به حکم عرف عمل می­شود. البته، اگر در ضمن عقد، توافق خاصی در تحمل هزینه­های فوق شده باشد، نافذ خواهد بود.

 

ضمان تدارک

الف) اگر پس از تسلیم، معلوم شودکه کل یاجزئی از مبیع، مال غیر است، بایع ضامن استرداد ثمن به مشتری است. اگر چه، در عقد تصریح به این ضمان نشده باشد. به این ضمان، ضمان (درک یا تدارک) می­گویند.

ب ) درفرض مذکور، اگر مالک واقعی اجازه دهد، بیع واقع شده، صحیح است.

ج) اگر مالک واقعی اجازه ندهد، خسارات وارده به مشتری- که در اثر به هم خوردن بیع پدید می­آید- به عهده بایع است.

 

پرداخت ثمن

مطالبی که در مورد تسلیم مبیع بیان شد، در پرداخت ثمن توسط مشتری نیز صادق است.

 

تقسیمات بیع

قرارداد بیع از جهات مختلف قابل تقسیم است:

 

بیع مطلق و مشروط

بیعی که ضمن آن هیچگونه شرطی از سوی طرفین، برای طرف مقابل یا شخص ثالث نشود، بیع مطلق نامیده می­شود.

بیع مؤجل و حالّ

 

بیعی که در آن برای پرداخت ثمن یا تسلیم مبیع، زمانی (اجلی) شرط شده باشد، بیع مؤجل نامیده می­شود. بیعی که پرداخت ثمن یا تسلیم مبیع بدون مدت باشد، بیع حال یا نقد گفته می­شود.

 

بیع صرف و بیع ثمار

الف) بیع صرف

خرید و فروش طلا با طلا، طلا با نقره، و نقره با نقره را بیع صرف می­گویند.

ب) بیع ثمار (خرید و فروش میوه­ها)

فروش میوه­ای که روی درخت است، و گل آن ریخته و دانه آن بسته شده است به طوریکه معمولاً از آفت گذشته باشد- بیع ثمار (میوه­ها) نام دارد.

 

انواع بیع: مساومه، مرابحه، مواضعه و تولیّت

بیع به اعتبار نحوه تعیین قیمت مبیع، به چهار قسم تقسیم می­شود:

 

الف بیع مساومه

در این نوع بیع، بایع قیمت خرید مبیع را بیان نمی­کند، و قیمت فروش کالا بر اساس توافق بین بایع و مشتری تعیین می­گردد.

 

ب) بیع مرابحه

بیعی است که در آن بایع قیمت خرید مبیع و هزینه­های مربوط به آن و مقدار سودی که برای خود درنظر می­گیرد را به اطلاع مشتری می­رساند. اگر بایع در بیان قیمت خرید دروغ گفته باشد، مشتری خیار فسخ دارد.

 

ج) بیع مواضعه

این بیع همانند بیع مرابحه است، با این تفاوت که بایع، مبیع را به کمتر از آن قیمتی که خریده است، می­فروشد، به این بیع، بیع محاطه و بیع مخاسره نیز می­گویند.

 

د) بیع تولیه

این بیع مانند بیع مرابحه است، با این تفاوت که بایع مبیع را به همان قیمتی که خریده است، می­فروشد.

 

انواع بیع: عین، دین، و دین به دین

مبیع و ثمن از جهت وجود خارجی- یا فی­الذمه- صورت­های مختلف می­توانند داشته باشند.

 

الف) بیع عین

بیع عین به چند متصور است:

بیع عین معین: عبارت می­باشد از فروش مالی که در خارج موجود و متمایز و مشخص است. مانند: یک آپارتمان.

بیع عین کلی در معین: عبارت از بیع مقدار معینی از شی متساوی­الاجزا است. مانند: فروش یک تن گندم از یک انبار گندم.

بیع کلی در ذمّه: مالی که در ذمه  متعهد معینی قرار می­گیرد، و بر افراد عدیده اطلاق می­شود، که فروشنده فردی از افراد آن را در زمان مقرر فراهم کرده، و به مشتری تحویل می­دهد، مانند: صد کیلوگرم برنج در ذمه فروشنده که در حین عقد در خارج وجود نداشته باشد.

 

ب) بیع دین

اگر کسی دینی برعهده دیگری داشته باشد، می­تواند آن را به ثمنی کمتر از مقدار دین یا مساوی یا بیشتر از آن به خود مدیون یا شخص ثالث بفروشد، که اصطلاحاً به آن بیع دین می­گویند.

 

ج) بیع دین به دین

بیعی است که در آن مبیع و ثمن عبارت از دینی است که هر کدام از طرفین در ذمه دیگری یا شخص ثالث دارند. به این نحو که بایع دینی را که از قبل بر ذمه مشتری یا فرد ثالثی دارد، در مقابل دین دیگری، به مشتری منتقل می­کند.

 

بیع زمانی

بیع زمانی بیعی است که درآن بایع، مبیع را به چند نفر جداگانه بفروشد. به نحوی که هر کدام از مشتریان در زمان خاصی از سال، مالک ملک و منافع آن باشد. برای مثال، ملکی به چهار نفر فروخته شود تا در فصل بهار مال نفر اول، در فصل تابستان مال نفر دوم، و... و صاحب هر فصل اختیار داشته باشد تا ملک را در فصل مخصوص خودش اجاره دهد، یا خودش استفاده کند، یا ...

نوع مطلب : حقوق، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 9 مرداد 1398 01:02 ق.ظ

Appreciate it! Quite a lot of facts!

canada online pharmacies legitimate canada medications information trust pharmacy canada canadian prescriptions online no 1 canadian pharcharmy online canadian pharcharmy online canada pharmacies account canadian pharmacies that are legit canadianpharmacyusa24h is it legal canadian pharmaceuticals online
دوشنبه 3 تیر 1398 08:54 ق.ظ

You said it perfectly.!
cialis online holland how do cialis pills work we use it 50 mg cialis dose cost of cialis per pill cialis 5mg billiger acheter cialis kamagra cialis 05 cialis per paypa we recommend cialis info cialis soft tabs for sale
یکشنبه 2 تیر 1398 02:25 ق.ظ

Point certainly taken.!
india cialis 100mg cost deutschland cialis online generic cialis review uk low dose cialis blood pressure cialis taglich low cost cialis 20mg cialis reviews we use it cialis online store non 5 mg cialis generici cialis usa cost
جمعه 31 خرداد 1398 05:11 ب.ظ

Many thanks! Wonderful stuff.
200 cialis coupon cialis pills price each purchasing cialis on the internet enter site natural cialis cialis en mexico precio cialis 20 mg cost generic cialis in vietnam free cialis cialis et insomni price cialis wal mart pharmacy
چهارشنبه 29 خرداد 1398 02:29 ب.ظ

You actually mentioned it really well!
generic for cialis cialis flussig buy cialis look here cialis order on line cialis 5 mg scheda tecnica cialis canada generic cialis at walmart generic cialis soft gels tadalafil 5mg where cheapest cialis
سه شنبه 28 خرداد 1398 10:06 ب.ظ

Regards, An abundance of material!

cialis without a doctor's prescription prix de cialis tadalafil 5mg cialis 5 effetti collaterali cialis alternative 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis coupons printable where do you buy cialis female cialis no prescription cialis canada
سه شنبه 28 خرداد 1398 12:02 ق.ظ

This is nicely expressed. .
we use it cialis online store cialis kaufen bankberweisung buy brand cialis cheap chinese cialis 50 mg generic cialis review uk low cost cialis 20mg buy brand cialis cheap warnings for cialis comprar cialis 10 espa241a tadalafil 20 mg
دوشنبه 27 خرداد 1398 08:48 ق.ظ

Wonderful postings. Thanks a lot!
cialis for sale in europa buy original cialis tadalafil tablets cialis lilly tadalafi legalidad de comprar cialis tadalafil generic only best offers 100mg cialis cialis 50 mg soft tab tadalafil 20 mg side effects for cialis
یکشنبه 26 خرداد 1398 07:27 ب.ظ

Fantastic content. Many thanks.
cialis side effects cialis generico online where cheapest cialis buy cialis online legal low dose cialis blood pressure price cialis per pill cialis 20 mg cost fast cialis online cialis generic availability acheter cialis meilleur pri
شنبه 25 خرداد 1398 12:44 ق.ظ

Cheers, I value this.
cilas brand cialis nl sialis where cheapest cialis brand cialis nl tadalafil generic where to buy cialis in ontario cialis patentablauf in deutschland does cialis cause gout cialis baratos compran uk
پنجشنبه 23 خرداد 1398 07:55 ب.ظ

Great posts, Many thanks!
cialis 200 dollar savings card cialis 20 mg cut in half cialis for sale acheter cialis meilleur pri what is cialis where do you buy cialis cialis 20mg 5 mg cialis pharmacie en ligne cilas cialis online nederland
پنجشنبه 23 خرداد 1398 06:58 ق.ظ

Great material. Thank you!
acheter du cialis a geneve cialis mit grapefruitsaft canada discount drugs cialis try it no rx cialis cialis baratos compran uk effetti del cialis cialis sicuro in linea viagra or cialis price cialis per pill cialis tablets australia
دوشنبه 20 خرداد 1398 11:28 ق.ظ

Many thanks. I value it.
usa cialis online warnings for cialis cialis 20mg prix en pharmacie cialis tablets price cialis best cialis vs viagra we like it safe cheap cialis import cialis cialis online cialis kaufen wo
یکشنبه 19 خرداد 1398 05:43 ق.ظ

Thanks! I value this!
cialis e hiv cialis wir preise cialis 10mg prix pharmaci cialis in sconto does cialis cause gout prix cialis once a da cialis kaufen where do you buy cialis comprar cialis navarr venta de cialis canada
شنبه 18 خرداد 1398 06:10 ق.ظ

I do not even know how I ended up here, but I thought this post was good. I do not know who you are but certainly you are going to a famous blogger if you aren't already ;) Cheers!
جمعه 6 اردیبهشت 1398 02:12 ب.ظ
ブランド財布コピー、ブランド時計コピーなど のコピー商品を扱いおります。人気があるブランド
پنجشنبه 5 اردیبهشت 1398 12:02 ق.ظ
素晴らしいブランドスーパーコピー通販サイト
پنجشنبه 5 اردیبهشت 1398 12:02 ق.ظ
激安ブランド財布のスーパーコピー品通販がここにある、ルイヴィトンコピーバッグと財布がお買い得
پنجشنبه 5 اردیبهشت 1398 12:02 ق.ظ
ロレックススーパーコピーN級品代引き専門店。私はロレックコピー時計は国内発送で スーパーコピーブランド
پنجشنبه 5 اردیبهشت 1398 12:01 ق.ظ
楽天ブランドコピーは業界最高品質に挑戦!全商品はプロの目にも分からないスーパー コピーN品です。
جمعه 23 فروردین 1398 01:34 ب.ظ

Thanks a lot! An abundance of material.

is trust pharmacy in canada legitimate canadian pharmacies that ship to us canadian pharmaceuticals companies canadian pharmacies without an rx canadian pharmacies that are legit good canadian online pharmacies canada medications buy canadian pharmacies stendra candida viagra canadian online pharmacies legitimate
چهارشنبه 21 فروردین 1398 10:37 ب.ظ

Info certainly used!!
canadian medications by mail canadian pharmacy world canadian pharmacy viagra northwest pharmacies online canadian pharmacies that ship to us canadian pharmaceuticals companies best canadian mail order pharmacies the best canadian online pharmacies buy viagrow good canadian online pharmacies
یکشنبه 11 آذر 1397 02:15 ب.ظ

Useful postings. Thanks.
cialis tablets for sale acheter cialis meilleur pri interactions for cialis tesco price cialis cialis price thailand generic cialis tadalafil cialis en 24 hora achat cialis en suisse click now cialis from canada pastillas cialis y alcoho
شنبه 10 آذر 1397 02:26 ب.ظ

You actually mentioned it terrifically!
cialis sans ordonnance usa cialis online cialis daily dose generic buy original cialis cialis flussig tadalafil 20 mg cialis baratos compran uk no prescription cialis cheap buy cialis online nz generic cialis pill online
پنجشنبه 8 آذر 1397 03:49 ب.ظ

Cheers, A good amount of stuff!

cialis pas cher paris low dose cialis blood pressure cialis 20 mg cost buy original cialis cialis online cialis ahumada does cialis cause gout if a woman takes a mans cialis tadalafil generic only here cialis pills
پنجشنبه 8 آذر 1397 03:46 ق.ظ

Cheers, An abundance of information.

cialis australia org cialis tablets for sale buy cialis online legal prezzo cialis a buon mercato acheter cialis meilleur pri cialis daily free generic cialis costo in farmacia cialis free cialis chinese cialis 50 mg
چهارشنبه 7 آذر 1397 03:14 ق.ظ

You said that very well.
cialis 5 mg effetti collateral pastillas cialis y alcoho acheter cialis kamagra click here take cialis cialis e hiv generic cialis 20mg uk online cialis cilas cialis generico in farmacia cialis generico online
پنجشنبه 19 مهر 1397 07:22 ب.ظ

You reported this perfectly.
levitra vardenafil 20mg buy levitra 10mg buy levitra generic buy levitra online levitra without a doctor prescription vardenafil 20mg buy levitra generic levitra 10 mg kopen buy levitra
سه شنبه 10 مهر 1397 11:03 ق.ظ

Thanks a lot, Plenty of data!

buy cialis cheap 10 mg buying cialis overnight order cialis from india deutschland cialis online prices for cialis 50mg cialis tablets for sale can i take cialis and ecstasy sublingual cialis online overnight cialis tadalafil generic for cialis
شنبه 7 مهر 1397 05:57 ق.ظ

Excellent postings. Appreciate it.
we like it cialis price brand cialis nl purchase once a day cialis where to buy cialis in ontario cialis 20 mg best price we like it cialis soft gel online prescriptions cialis buy brand cialis cheap cialis kaufen bankberweisung buy cialis online nz
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
درباره وبلاگ

اللهم صل علی محمد و آل محمد (وعجل فرجهم)
مدیر وبلاگ : محمدرضا بلانیان
صفحات جانبی
نظرسنجی
نظر شما درباره نتیجه مذاکرات هسته ای چیست؟
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :