تبلیغات
بلان - اقسام وجوب
بلان
بارها گفت محمد، که علی جان من است؛ هم به جان علی و جان محمد صلوات
دوشنبه 25 آبان 1388 :: نویسنده : محمدرضا بلانیان

وجوب از جهات گوناگون تقسیم شده و اقسامی پیدا كرده که از این قرار است:

1- از جهت تعلق تكلیف، تقسیم می‌شود به واجب اصلی و تبعی.

2- از جهت مكلف یا موضوع، تقسیم می‌شود به واجب عینی و كفایی.

3- از جهت مكلف به یا متعلق، تقسیم می‌شود به واجب تعیینی و تخییری.

4- از جهت كیفیت مطلوب بودن مكلف به، تقسیم می‌شود به واجب نفسی وغیری.

5- از جهت زمان انجام تكلیف، تقسیم می‌شود به واجب موسّع و مضیّق.

6- از جهت شرط انجام تكلیف، تقسیم می‌شود به واجب تعبدی و توصّلی.

7- از جهت مقدمات تكلیف، تقسیم می‌شود به واجب مطلق و مشروط.

8- از جهت كیفیت طلب، تقسیم می‌شود به واجب معلق و منجز.

اكنون می‌پردازیم به بیان بعضی از این اقسام كه ممكن است در حقوق مورد استفاده قرار گیرد.

 

واجب كفایی و عینی

گاهی چیزی یا كاری را شرع یا قانونگذار از همه می‌خواهد و همه مكلف به انجام آن می‌شوند، ولی با انجام آن به وسیلة‌ یك یا چند نفر، منظور تأمین می‌شود و لازم نیست دیگران آن را دوباره انجام دهند؛ چنین تكلیفی را واجب كفایی گویند؛ مانند وجوب دفاع از مرز‌وبوم ، تهیه خواربار به هنگام كمیاب یا نایاب شدن آن،‌ تحصیل علم و آموختن صنعت و حرفه‌های لازم، وجوب كفن و دفن مردگان و مانند آنها.

گاهی چیزی یا كاری را شرع یا قانونگذار از همه می‌خواهد و همه مكلف به انجام آن می‌شوند، ولی با انجام آن به وسیله یك یا چند نفر از عهدة دیگران ساقط نمی‌شود؛ چنین تكلیفی را واجب عینی گویند. مثلاً از نظر شرع، نماز و روزه بر همه واجب است و اگر یكی بخواند از دیگری كفایت نمی‌كند؛ و مانند لزوم خدمت نظام وظیفه از نظر قانون ایران و نیز وجوب نفقة زن از نظر شرع اسلام و قانون.

 

واجب تعیینی و تخییری

واجب تعیینی آن است كه مورد تكلیف، معین و مشخص باشد؛ مانند وجوب روزة ماه رمضان.

واجب تخییری آن است كه مورد تكلیف، مردد میان دو یا چند چیز باشد؛ مانند كفارة قسم كه عبارتند از: سیر كردن ده نفر گرسنه، یا پوشاندن ده نفر برهنه و یا آزاد كردن برده‌ای و اگر توانایی اینها را نداشته باشد باید سه روز پیاپی روزه بگیرد.

 

در قوانین موضوعه نیز در باب مجازاتها، بیشتر واجب تخییری به چشم می‌خورد؛ چنان‌كه مادة (702) قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: هركس مشروبات الكلی را بخرد یا حمل یا نگهداری كند به سه تا شش ماه حبس و یا 74 ضربه شلاق محكوم می‌شود.

در اینجا قاضی مخیر است كه كسی را كه مشروبات الكلی می‌خرد یا نگهداری می‌نماید، به یكی از دو مجازات حبس یا شلاق محكوم نماید. همچنین است مواد (706) و (708) همان قانون. نكته قابل توجهی كه در این قانون به نظر می‌رسد، این است كه در بعضی موارد، قاضی مخیر است به یكی از دو مجازات و یا هر دوی آنها؛ مثلاً مادة (723) قانون مجازات اسلامی مقرر می‌ دارد: ‌هركس بدون گواهینامه رسمی، رانندگی و یا تصدی وسایل موتوری كه مستلزم داشتن گواهینامه مخصوص است، نماید و همچنین هركس به موجب حكم دادگاه از رانندگی وسایل نقلیه موتوری ممنوع باشد، به رانندگی وسایل مزبور مبادرت ورزد؛ برای بار اول به حبس تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی تا یك میلیون ریال و یا به هر دو مجازات و در صورت ارتكاب مجدد به دو ماه تا شش ماه حبس محكوم خواهد شد.

همچنان كه ملاحظه می‌‌فرمایید، این ماده، قاضی را مخیر كرده است بین حكم دادن به 1- حبس تعزیری تا دو ماه، 2- جزای نقدی تا یك میلیون ریال، و یا 3- هر دو مجازات. همچنین است ماده (724) و برخی دیگر از مواد همان قانون.

 

واجب تعبدی و توصلی

واجب تعبدی آن است كه باید به قصد قربت انجام شود؛ و واجب توصلی آن است كه به هر نحو كه انجام شود كافی است و احتیاجی به قصد قربت ندارد. به طوری كه از لفظ تعبدی معلوم است، منظور از آن، عبادت است و همة عبادات می‌توانند مصداق این اصطلاح باشند؛ مثلاً هرگاه نماز و روزه به قصد قربت انجام شود درست است، ولی اگر بدون این قصد و برای یاد دادن به دیگران خوانده شود یا از روی ریا و برای وانمود كردن به دیگری انجام شود، باطل است. برای واجب توصلی همة واجبات دیگر به جز عبادات می‌توانند مثال باشند؛ مثلاً باز‌پرداخت وام و به اصطلاح فقهی ادای دین،‌ واجب است، خواه به قصد قربت پرداخت شود یا به تظاهر؛ و نیز برگرداندن امانات واجب است و اگر كسی امانتی را بدون قصد قربت و مثلاً برای جلب اطمینان دیگری پس دهد، وظیفه‌اش را انجام داده است. چنان‌كه ماده (691) قانون مدنی مقرر می‌دارد: امین باید عین مالی را كه دریافت كرده است ردّ نماید. بنابراین، اگر امین عین مال را ردّ كند وظیفه‌اش را انجام داده است، چه قصد قربت داشته باشد یا نه.

 

واجب مشروط و مطلق

واجب مشروط آن است كه وجوبش متوقف بر چیزی باشد؛ و واجب مطلق آن است كه چنین نباشد. مثلا‌ً وجوب نفقه مشروط است به تمكین؛ بدین معنی كه اگر زن از شوهر تمكین ننماید، بر شوهر واجب نیست مخارج او را تأمین نماید. چنان‌كه ماده (1106) قانون مدنی مقرر می‌دارد: در عقد دایم، نفقه زن بر عهده شوهر است.‌ و در ماده (1108) همان قانون مقرر می‌دارد: هرگاه زن بدون مانع مشروع، از ادای وظایف زوجیت امتناع كند مستحق نفقه نخواهد بود. پس وجوب نفقه، واجب مشروط است؛ ولی تمكین زن از شوهر مشروط به شرطی نیست و مطلقاً و در هر حال واجب است. پس تمكین، واجب مطلق است.

باید توجه داشت كه واجب ممكن است نسبت به چیزی مشروط و نسبت به چیز دیگری مطلق باشد؛ مثلاً نفقة‌ زوجه كه پیشتر گفتیم، مشروط به تمكین است و از این حیث می‌توان آن را واجب مشروط دانست؛ ولی از حیث استطاعت و فقر، مطلق است؛ یعنی، نفقة زن بر شوهر واجب است، خواه شوهر دارایی داشته باشد و یا نداشته باشد. پس نفقة زن از این جهت واجب مطلق است.

 

واجب معلّق و منجز:

واجب معلّق آن است كه وجودش متوقف بر امری غیر مقدور باشد؛ مانند نماز فردا كه وجود یافتن آن متوقف بر فرا رسیدن فردا است.

واجب منجز آن است كه وجودش متوقف بر چیزی نباشد؛ مانند نماز ظهر امروز پس از فرا رسیدن وقت آن.

توضیح آنكه: در هر دو مورد، حكم وجوب بر مكلف تعلق گرفته است و وجوب متوقف بر چیزی نیست؛ تنها واجب‌، یعنی عملی كه باید انجام شود، در مورد اول دارای قید و شرط است، ولی در مورد دوم قید و شرط ندارد.

در مورد واجب منجز كه می‌گوییم واجب دارای قید و شرطی نیست، منظور قیود و شروطی است كه عقلاً یا شرعاً نمی‌توان یا نباید آن را انجام داد ( امر غیر مقدور عقلی یا ممنوع شرعی) و این منظور منافاتی ندارد با آنكه واجب منجز خود مقدماتی داشته باشد؛ چنانكه در مثال بالا، نماز ظهر امروز پس از فرا رسیدن وقت آن خود مقدماتی دارد از قبیل طهارت و تطهیر لباس و بدن و مانند آنها.

 

فرق واجب مشروط و معلق

واجب مشروط و معلق شباهت زیادی به هم دارند و از این رو موجب اشتباه و اختلاف‌نظر گردیده است، كه در اینجا به طور اجمال فرق آنها را بیان می‌كنیم:

همان‌طوری كه در تعریف واجب مشروط گفته شد،‌ در واجب مشروط، وجوب یعنی حكم قضیه دارای قید و شرط است و تا هنگامی كه آن قید و شرط به وجود نیاید، وجوب به عهدة‌ مكلف تعلق نخواهد گرفت. مثلاً وجوب حج نسبت به استطاعت مشروط است؛ یعنی تا هنگامی كه كسی استطاعت و توانایی مالی رفتن به مكه را نیافته، وجوب حج بر عهدة او نمی‌آید. ولی در واجب معلق چنین نیست، بلكه وجوب تحقق یافته و بر عهدة مكلف آمده، لكن موضوع حكم به معنای عملی كه باید انجام شود (به اصطلاح اصولی، واجب) دارای قید و شرطی است كه انجام آن وظیفه مكلف نیست؛ چنانكه در مثال فوق،‌ وجوب نماز فردا، از امروز و بلكه از اول بلوغ بر عهدة‌ مكلف آمده؛ ولی با این حال برای انجام این تكلیف باید تا فردا انتظار بكشد. خلاصه آنكه، فرق بین واجب مشروط و معلق این است كه در واجب مشروط، وجوب متوقف بر چیزی است و در واجب معلق، واجب متوقف است بر چیزی.

 

تشخیص واجب معلق از واجب مشروط

مشكل مهم بحث واجب معلق در مرحله اول، امكان تصور آن است، كه برخی آن را غیر قابل تصور دانسته و مصادیق آن را به واجب مشروط باز گردانده‌اند؛ و در مرحلة‌ دوم، تشخیص این دو از یكدیگر در مرحله دلالت الفاظ است؛ در این مرحله،‌ بحث كاملاً نظری است و تشخیص آن به ذوق و سلیقه صاحب‌نظران بستگی دارد. مثلاً صاحب‌ فصول معتقد است كه جملة > اذا دخل وقت كذا فافعل كذا< مفید معنای واجب مشروط است و جملة > افعل كذا فی وقت كذا< مفید معنای واجب معلق است و استدلال او چنین است: مثال اول، جملة‌ شرطیه است و می‌دانیم در جملة‌ شرطیه،‌ جواب و جزاء‌ توقف و بستگی به شرط دارد. پس معنای جمله این است كه وجوب فعل مشروط است به فرا رسیدن وقت آن؛ و در مثال دوم چنین نیست و صیغة امر مفید وجوب است، منتهی انجام واجب، مقید به فرا رسیدن وقت آن است. در حالی كه شیخ انصاری فرقی بین این دو تعبیر نمی‌بیند و هر دو را به یك معنا می‌داند و در نتیجه، واجب معلق را انكار می‌كند. برای بهتر فهمیدن نظریة صاحب فصول، بهتر است مادة‌ (699) قانون مدنی را مورد تدقیق قرار دهیم: > تعلیق در ضمان مثل اینكه ضامن قید كند كه اگر مدیون نداد من ضامنم، باطل است؛ ولی التزام به تأدیه ممكن است معلق باشد.‌ < به موجب این ماده، تعلیق در عقد ضمان موجب بطلان است و مثال آن را هم مادة قانون صریحاً ذكر كرده است و این درست مثل عبارت > اذا دخل كذا فافعل كذا است كه صاحب فصول آن را واجب مشروط می‌شمارد. ولی التزام به تأدیه را مادة‌ مزبور صحیح می‌داند و مثال آن چنین است كه بگوید:

من ضامن فلان هستم و اگر او دین خود را نپردازد من می‌پردازم. < و این نیز تطبیق می‌كند با قسمت دیگر عبارت صاحب فصول كه می‌گوید: عبارت (افعل كذا فی وقت كذا ) واجب معلق است.

 

معلق و مشروط در قوانین موضوعه

قانون مدنی در مادة (184) ، عقود و معاملات را به منجز و معلق تقسیم كرده و در مادة (189) آنها را چنین تعریف می‌كند: >عقد منجز آن است كه تأثیر آن بر حسب انشاء موقوف به امر دیگری نباشد والّا معلق خواهد بود. <و در مادة(699) نیز می‌گوید:

تعلیق در ضمان ...باطل است؛ ولی التزام به تأدیه ممكن است معلق باشد. و در ماده (723) نیز از تعلیق التزام نام می‌برد.

اصطلاح مطلق و مشروط در مادة‌ (341) قانون مدنی به كار رفته است:‌ بیع ممكن است مطلق باشد یا مشروط...

در تفسیر معلق و منجز در شرح‌هایی كه بر قانون مدنی نوشته شده، بعضی به اجمال برگزار كرده‌اند و برخی آن را بدون مقایسه با مفهوم > مشروط < ذكر كرده‌اند و تنها مرحوم دكتر امامی آن را با مقایسه با (مشروط) توضیح داده است. ولی به نظر می‌رسد، این دو اصطلاح در حقوق به یك معنا باشند و عقد مشروط و معلق یك چیز را بیان كنند. البته اصطلاح مشروط در حقوق كمتر به كار می‌رود.

باید توجه داشت كه بین عقدی كه در آن شرط خیار شده، مثل بیع شرط و عقودی كه در آن یكی از شروط فعل،‌ صفت یا نتیجه ذكر شده باشد ( عقد با شرط ضمن‌العقد)، با عقد مشروط و معلق فرق است؛ زیرا در دسته اول، عقد حاصل شده و مشروط‌له فقط خیار فسخ دارد و در دسته دوم، عقد محقق گردیده منتها مشروط‌علیه یك تعهد تبعی دیگر بر عهده دارد كه انجام یا عدم آن در تعهد اصلی گاهی مؤثر و گاهی بی‌تأثیر است؛ در حالی‌كه عقد مشروط و معلق پیش از حصول شرط و معلق‌علیه، تحقق نیافته است.

 

منبع:مجله پیام آموزش شماره

منبع:http://azizpoor.blogfa.com/post-73.aspx

نوع مطلب : دینی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 19 مهر 1397 06:35 ب.ظ

Superb facts. Cheers.
levitra generic buy levitra generic buy levitra generic levitra online buy generic levitra levitra 10 mg prezzo levitra without a doctor prescription levitra online levitra 10 mg prezzo vardenafil
یکشنبه 8 مهر 1397 06:27 ق.ظ

Useful forum posts. Appreciate it.
cialis dosage price cialis wal mart pharmacy online prescriptions cialis how do cialis pills work cialis 30 day sample when will generic cialis be available cialis 5 mg cialis lowest price cialis usa cost cialis arginine interactio
شنبه 7 مهر 1397 05:32 ق.ظ

Cheers. Plenty of advice.

cialis billig online prescriptions cialis cialis dosage cialis daily dose generic overnight cialis tadalafil cialis en mexico precio cialis generika cialis pills boards interactions for cialis buy generic cialis
شنبه 31 شهریور 1397 08:12 ب.ظ

Thanks! I like it!
canadian medications canadian pharmacies stendra drugs for sale online how safe are canadian online pharmacies canada rx pharmacy canada best candida viagra canadian pharmacies stendra most reliable canadian pharmacies canada viagra
چهارشنبه 28 شهریور 1397 09:27 ب.ظ

Information well considered!!
cialis cipla best buy buy cheap cialis in uk generic cialis levitra low dose cialis blood pressure where cheapest cialis deutschland cialis online legalidad de comprar cialis buy cialis online legal cialis generic tadalafil buy generic cialis at the pharmacy
سه شنبه 13 شهریور 1397 11:29 ب.ظ

You actually expressed it wonderfully.
online pharmacies tech school canadian pharmaceuticals nafta drugs for sale deep web canadian online pharmacies rated canadian government approved pharmacies canadian online pharmacies legitimate drugstore online india best canadian pharmacies online canadian pharmacy canadian pharmacycanadian pharmacy
سه شنبه 13 شهریور 1397 06:09 ق.ظ

Thanks. I enjoy this.
where can i purchase viagra buy tadalafil buy viagra canadian pharmacy can you buy viagra at walmart where to buy sildenafil uk where to buy viagra over the counter age to buy viagra buy viagra no rx buy cheap generic viagra can i buy viagra over the counter
یکشنبه 11 شهریور 1397 02:29 ب.ظ

You mentioned that exceptionally well!
buying cialis on internet only here cialis pills cialis coupon i recommend cialis generico cialis tablets for sale how much does a cialis cost only here cialis pills discount cialis buy generic cialis cialis 5 mg effetti collateral
سه شنبه 23 مرداد 1397 04:21 ق.ظ

Nicely put, Appreciate it!
viagra online cheap uk cheapest viagra with prescription buy viagra china viagra without presc cheap generic viagra online uk vigra viagra generic buy cheap viagra online with prescription where to buy viagra on line buy viagra online
دوشنبه 22 مرداد 1397 05:15 ب.ظ

Beneficial advice. Thank you!
purchasing cialis on the internet cialis in sconto cialis daily dose generic cialis online holland achat cialis en suisse get cheap cialis brand cialis generic if a woman takes a mans cialis safe dosage for cialis cuanto cuesta cialis yaho
جمعه 7 اردیبهشت 1397 08:57 ب.ظ

Seriously plenty of useful advice.
cialis coupon cialis kamagra levitra interactions for cialis cialis cuantos mg hay free generic cialis low cost cialis 20mg cialis rckenschmerzen generic cialis at the pharmacy cialis daily dose generic buy cialis online legal
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 09:21 ق.ظ

Many thanks! Lots of data.

sildenafil usa buy viagra online nz viagra pharmacy online sildenafil to buy viagra super active generic viagra online usa buy viagra europe buy tadalafil generic viagra online usa cheap online pharmacy usa
جمعه 3 فروردین 1397 11:16 ب.ظ

Many thanks. I appreciate it!
cialis rezeptfrei sterreich cialis professional yohimbe prix cialis once a da achat cialis en suisse cialis usa cost does cialis cause gout prix de cialis cialis pills price each cialis generico lilly we recommend cialis best buy
دوشنبه 28 اسفند 1396 04:56 ق.ظ

Helpful stuff. Thanks!
buy cialis sample pack cialis daily reviews cialis online cialis lilly tadalafi cialis generic availability we use it 50 mg cialis dose cialis 5 mg scheda tecnica cialis efficacit generic cialis soft gels tadalafil generic
شنبه 18 شهریور 1396 07:26 ب.ظ
I'm amazed, I must say. Rarely do I encounter a
blog that's both educative and amusing, and let me tell you,
you've hit the nail on the head. The issue is an issue that
not enough men and women are speaking intelligently about.
Now i'm very happy that I found this during my search for something regarding this.
شنبه 18 شهریور 1396 04:47 ق.ظ
This page truly has all of the information and facts I needed about this subject and
didn't know who to ask.
سه شنبه 24 مرداد 1396 09:43 ق.ظ
Hi there everyone, it's my first go to see at this web site,
and post is in fact fruitful in favor of me, keep up posting these articles.
دوشنبه 16 مرداد 1396 05:28 ب.ظ
This piece of writing offers clear idea in support of the new visitors of blogging, that truly how to do running a
blog.
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 10:39 ق.ظ
I’m not that much of a internet reader to be honest but your sites really nice, keep it up!
I'll go ahead and bookmark your website to come back
later on. Cheers
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ

اللهم صل علی محمد و آل محمد (وعجل فرجهم)
مدیر وبلاگ : محمدرضا بلانیان
صفحات جانبی
نظرسنجی
نظر شما درباره نتیجه مذاکرات هسته ای چیست؟
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :