تبلیغات
بلان - اقسام وجوب
بلان
بارها گفت محمد، که علی جان من است؛ هم به جان علی و جان محمد صلوات
دوشنبه 25 آبان 1388 :: نویسنده : محمدرضا بلانیان

وجوب از جهات گوناگون تقسیم شده و اقسامی پیدا كرده که از این قرار است:

1- از جهت تعلق تكلیف، تقسیم می‌شود به واجب اصلی و تبعی.

2- از جهت مكلف یا موضوع، تقسیم می‌شود به واجب عینی و كفایی.

3- از جهت مكلف به یا متعلق، تقسیم می‌شود به واجب تعیینی و تخییری.

4- از جهت كیفیت مطلوب بودن مكلف به، تقسیم می‌شود به واجب نفسی وغیری.

5- از جهت زمان انجام تكلیف، تقسیم می‌شود به واجب موسّع و مضیّق.

6- از جهت شرط انجام تكلیف، تقسیم می‌شود به واجب تعبدی و توصّلی.

7- از جهت مقدمات تكلیف، تقسیم می‌شود به واجب مطلق و مشروط.

8- از جهت كیفیت طلب، تقسیم می‌شود به واجب معلق و منجز.

اكنون می‌پردازیم به بیان بعضی از این اقسام كه ممكن است در حقوق مورد استفاده قرار گیرد.

 

واجب كفایی و عینی

گاهی چیزی یا كاری را شرع یا قانونگذار از همه می‌خواهد و همه مكلف به انجام آن می‌شوند، ولی با انجام آن به وسیلة‌ یك یا چند نفر، منظور تأمین می‌شود و لازم نیست دیگران آن را دوباره انجام دهند؛ چنین تكلیفی را واجب كفایی گویند؛ مانند وجوب دفاع از مرز‌وبوم ، تهیه خواربار به هنگام كمیاب یا نایاب شدن آن،‌ تحصیل علم و آموختن صنعت و حرفه‌های لازم، وجوب كفن و دفن مردگان و مانند آنها.

گاهی چیزی یا كاری را شرع یا قانونگذار از همه می‌خواهد و همه مكلف به انجام آن می‌شوند، ولی با انجام آن به وسیله یك یا چند نفر از عهدة دیگران ساقط نمی‌شود؛ چنین تكلیفی را واجب عینی گویند. مثلاً از نظر شرع، نماز و روزه بر همه واجب است و اگر یكی بخواند از دیگری كفایت نمی‌كند؛ و مانند لزوم خدمت نظام وظیفه از نظر قانون ایران و نیز وجوب نفقة زن از نظر شرع اسلام و قانون.

 

واجب تعیینی و تخییری

واجب تعیینی آن است كه مورد تكلیف، معین و مشخص باشد؛ مانند وجوب روزة ماه رمضان.

واجب تخییری آن است كه مورد تكلیف، مردد میان دو یا چند چیز باشد؛ مانند كفارة قسم كه عبارتند از: سیر كردن ده نفر گرسنه، یا پوشاندن ده نفر برهنه و یا آزاد كردن برده‌ای و اگر توانایی اینها را نداشته باشد باید سه روز پیاپی روزه بگیرد.

 

در قوانین موضوعه نیز در باب مجازاتها، بیشتر واجب تخییری به چشم می‌خورد؛ چنان‌كه مادة (702) قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: هركس مشروبات الكلی را بخرد یا حمل یا نگهداری كند به سه تا شش ماه حبس و یا 74 ضربه شلاق محكوم می‌شود.

در اینجا قاضی مخیر است كه كسی را كه مشروبات الكلی می‌خرد یا نگهداری می‌نماید، به یكی از دو مجازات حبس یا شلاق محكوم نماید. همچنین است مواد (706) و (708) همان قانون. نكته قابل توجهی كه در این قانون به نظر می‌رسد، این است كه در بعضی موارد، قاضی مخیر است به یكی از دو مجازات و یا هر دوی آنها؛ مثلاً مادة (723) قانون مجازات اسلامی مقرر می‌ دارد: ‌هركس بدون گواهینامه رسمی، رانندگی و یا تصدی وسایل موتوری كه مستلزم داشتن گواهینامه مخصوص است، نماید و همچنین هركس به موجب حكم دادگاه از رانندگی وسایل نقلیه موتوری ممنوع باشد، به رانندگی وسایل مزبور مبادرت ورزد؛ برای بار اول به حبس تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی تا یك میلیون ریال و یا به هر دو مجازات و در صورت ارتكاب مجدد به دو ماه تا شش ماه حبس محكوم خواهد شد.

همچنان كه ملاحظه می‌‌فرمایید، این ماده، قاضی را مخیر كرده است بین حكم دادن به 1- حبس تعزیری تا دو ماه، 2- جزای نقدی تا یك میلیون ریال، و یا 3- هر دو مجازات. همچنین است ماده (724) و برخی دیگر از مواد همان قانون.

 

واجب تعبدی و توصلی

واجب تعبدی آن است كه باید به قصد قربت انجام شود؛ و واجب توصلی آن است كه به هر نحو كه انجام شود كافی است و احتیاجی به قصد قربت ندارد. به طوری كه از لفظ تعبدی معلوم است، منظور از آن، عبادت است و همة عبادات می‌توانند مصداق این اصطلاح باشند؛ مثلاً هرگاه نماز و روزه به قصد قربت انجام شود درست است، ولی اگر بدون این قصد و برای یاد دادن به دیگران خوانده شود یا از روی ریا و برای وانمود كردن به دیگری انجام شود، باطل است. برای واجب توصلی همة واجبات دیگر به جز عبادات می‌توانند مثال باشند؛ مثلاً باز‌پرداخت وام و به اصطلاح فقهی ادای دین،‌ واجب است، خواه به قصد قربت پرداخت شود یا به تظاهر؛ و نیز برگرداندن امانات واجب است و اگر كسی امانتی را بدون قصد قربت و مثلاً برای جلب اطمینان دیگری پس دهد، وظیفه‌اش را انجام داده است. چنان‌كه ماده (691) قانون مدنی مقرر می‌دارد: امین باید عین مالی را كه دریافت كرده است ردّ نماید. بنابراین، اگر امین عین مال را ردّ كند وظیفه‌اش را انجام داده است، چه قصد قربت داشته باشد یا نه.

 

واجب مشروط و مطلق

واجب مشروط آن است كه وجوبش متوقف بر چیزی باشد؛ و واجب مطلق آن است كه چنین نباشد. مثلا‌ً وجوب نفقه مشروط است به تمكین؛ بدین معنی كه اگر زن از شوهر تمكین ننماید، بر شوهر واجب نیست مخارج او را تأمین نماید. چنان‌كه ماده (1106) قانون مدنی مقرر می‌دارد: در عقد دایم، نفقه زن بر عهده شوهر است.‌ و در ماده (1108) همان قانون مقرر می‌دارد: هرگاه زن بدون مانع مشروع، از ادای وظایف زوجیت امتناع كند مستحق نفقه نخواهد بود. پس وجوب نفقه، واجب مشروط است؛ ولی تمكین زن از شوهر مشروط به شرطی نیست و مطلقاً و در هر حال واجب است. پس تمكین، واجب مطلق است.

باید توجه داشت كه واجب ممكن است نسبت به چیزی مشروط و نسبت به چیز دیگری مطلق باشد؛ مثلاً نفقة‌ زوجه كه پیشتر گفتیم، مشروط به تمكین است و از این حیث می‌توان آن را واجب مشروط دانست؛ ولی از حیث استطاعت و فقر، مطلق است؛ یعنی، نفقة زن بر شوهر واجب است، خواه شوهر دارایی داشته باشد و یا نداشته باشد. پس نفقة زن از این جهت واجب مطلق است.

 

واجب معلّق و منجز:

واجب معلّق آن است كه وجودش متوقف بر امری غیر مقدور باشد؛ مانند نماز فردا كه وجود یافتن آن متوقف بر فرا رسیدن فردا است.

واجب منجز آن است كه وجودش متوقف بر چیزی نباشد؛ مانند نماز ظهر امروز پس از فرا رسیدن وقت آن.

توضیح آنكه: در هر دو مورد، حكم وجوب بر مكلف تعلق گرفته است و وجوب متوقف بر چیزی نیست؛ تنها واجب‌، یعنی عملی كه باید انجام شود، در مورد اول دارای قید و شرط است، ولی در مورد دوم قید و شرط ندارد.

در مورد واجب منجز كه می‌گوییم واجب دارای قید و شرطی نیست، منظور قیود و شروطی است كه عقلاً یا شرعاً نمی‌توان یا نباید آن را انجام داد ( امر غیر مقدور عقلی یا ممنوع شرعی) و این منظور منافاتی ندارد با آنكه واجب منجز خود مقدماتی داشته باشد؛ چنانكه در مثال بالا، نماز ظهر امروز پس از فرا رسیدن وقت آن خود مقدماتی دارد از قبیل طهارت و تطهیر لباس و بدن و مانند آنها.

 

فرق واجب مشروط و معلق

واجب مشروط و معلق شباهت زیادی به هم دارند و از این رو موجب اشتباه و اختلاف‌نظر گردیده است، كه در اینجا به طور اجمال فرق آنها را بیان می‌كنیم:

همان‌طوری كه در تعریف واجب مشروط گفته شد،‌ در واجب مشروط، وجوب یعنی حكم قضیه دارای قید و شرط است و تا هنگامی كه آن قید و شرط به وجود نیاید، وجوب به عهدة‌ مكلف تعلق نخواهد گرفت. مثلاً وجوب حج نسبت به استطاعت مشروط است؛ یعنی تا هنگامی كه كسی استطاعت و توانایی مالی رفتن به مكه را نیافته، وجوب حج بر عهدة او نمی‌آید. ولی در واجب معلق چنین نیست، بلكه وجوب تحقق یافته و بر عهدة مكلف آمده، لكن موضوع حكم به معنای عملی كه باید انجام شود (به اصطلاح اصولی، واجب) دارای قید و شرطی است كه انجام آن وظیفه مكلف نیست؛ چنانكه در مثال فوق،‌ وجوب نماز فردا، از امروز و بلكه از اول بلوغ بر عهدة‌ مكلف آمده؛ ولی با این حال برای انجام این تكلیف باید تا فردا انتظار بكشد. خلاصه آنكه، فرق بین واجب مشروط و معلق این است كه در واجب مشروط، وجوب متوقف بر چیزی است و در واجب معلق، واجب متوقف است بر چیزی.

 

تشخیص واجب معلق از واجب مشروط

مشكل مهم بحث واجب معلق در مرحله اول، امكان تصور آن است، كه برخی آن را غیر قابل تصور دانسته و مصادیق آن را به واجب مشروط باز گردانده‌اند؛ و در مرحلة‌ دوم، تشخیص این دو از یكدیگر در مرحله دلالت الفاظ است؛ در این مرحله،‌ بحث كاملاً نظری است و تشخیص آن به ذوق و سلیقه صاحب‌نظران بستگی دارد. مثلاً صاحب‌ فصول معتقد است كه جملة > اذا دخل وقت كذا فافعل كذا< مفید معنای واجب مشروط است و جملة > افعل كذا فی وقت كذا< مفید معنای واجب معلق است و استدلال او چنین است: مثال اول، جملة‌ شرطیه است و می‌دانیم در جملة‌ شرطیه،‌ جواب و جزاء‌ توقف و بستگی به شرط دارد. پس معنای جمله این است كه وجوب فعل مشروط است به فرا رسیدن وقت آن؛ و در مثال دوم چنین نیست و صیغة امر مفید وجوب است، منتهی انجام واجب، مقید به فرا رسیدن وقت آن است. در حالی كه شیخ انصاری فرقی بین این دو تعبیر نمی‌بیند و هر دو را به یك معنا می‌داند و در نتیجه، واجب معلق را انكار می‌كند. برای بهتر فهمیدن نظریة صاحب فصول، بهتر است مادة‌ (699) قانون مدنی را مورد تدقیق قرار دهیم: > تعلیق در ضمان مثل اینكه ضامن قید كند كه اگر مدیون نداد من ضامنم، باطل است؛ ولی التزام به تأدیه ممكن است معلق باشد.‌ < به موجب این ماده، تعلیق در عقد ضمان موجب بطلان است و مثال آن را هم مادة قانون صریحاً ذكر كرده است و این درست مثل عبارت > اذا دخل كذا فافعل كذا است كه صاحب فصول آن را واجب مشروط می‌شمارد. ولی التزام به تأدیه را مادة‌ مزبور صحیح می‌داند و مثال آن چنین است كه بگوید:

من ضامن فلان هستم و اگر او دین خود را نپردازد من می‌پردازم. < و این نیز تطبیق می‌كند با قسمت دیگر عبارت صاحب فصول كه می‌گوید: عبارت (افعل كذا فی وقت كذا ) واجب معلق است.

 

معلق و مشروط در قوانین موضوعه

قانون مدنی در مادة (184) ، عقود و معاملات را به منجز و معلق تقسیم كرده و در مادة (189) آنها را چنین تعریف می‌كند: >عقد منجز آن است كه تأثیر آن بر حسب انشاء موقوف به امر دیگری نباشد والّا معلق خواهد بود. <و در مادة(699) نیز می‌گوید:

تعلیق در ضمان ...باطل است؛ ولی التزام به تأدیه ممكن است معلق باشد. و در ماده (723) نیز از تعلیق التزام نام می‌برد.

اصطلاح مطلق و مشروط در مادة‌ (341) قانون مدنی به كار رفته است:‌ بیع ممكن است مطلق باشد یا مشروط...

در تفسیر معلق و منجز در شرح‌هایی كه بر قانون مدنی نوشته شده، بعضی به اجمال برگزار كرده‌اند و برخی آن را بدون مقایسه با مفهوم > مشروط < ذكر كرده‌اند و تنها مرحوم دكتر امامی آن را با مقایسه با (مشروط) توضیح داده است. ولی به نظر می‌رسد، این دو اصطلاح در حقوق به یك معنا باشند و عقد مشروط و معلق یك چیز را بیان كنند. البته اصطلاح مشروط در حقوق كمتر به كار می‌رود.

باید توجه داشت كه بین عقدی كه در آن شرط خیار شده، مثل بیع شرط و عقودی كه در آن یكی از شروط فعل،‌ صفت یا نتیجه ذكر شده باشد ( عقد با شرط ضمن‌العقد)، با عقد مشروط و معلق فرق است؛ زیرا در دسته اول، عقد حاصل شده و مشروط‌له فقط خیار فسخ دارد و در دسته دوم، عقد محقق گردیده منتها مشروط‌علیه یك تعهد تبعی دیگر بر عهده دارد كه انجام یا عدم آن در تعهد اصلی گاهی مؤثر و گاهی بی‌تأثیر است؛ در حالی‌كه عقد مشروط و معلق پیش از حصول شرط و معلق‌علیه، تحقق نیافته است.

 

منبع:مجله پیام آموزش شماره

منبع:http://azizpoor.blogfa.com/post-73.aspx

نوع مطلب : دینی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه 6 مرداد 1398 06:41 ق.ظ
The construction body's too given a call mass cavernosum.
This satisfies suddenly with bloodstream to
accomplish the impotence ahead of male climax.


Manhood places are widely-used during persons with helplessness,
other than they don't cause to feel the penis bigger.
Place doctor of medicine am real bound through the amount of the manhood.
Physicians experience gave it a go on the way to prolong the
bodies cavernosa to set a bigger instil, other than they
have got not necessarily had time to bring back urethra then spongiosum.

Arrived an added style of surgical treatment, a great go is done to help withdraw
the skin color in the male member after that wrap put-on or
maybe organic tissues all around this on the road to proliferation it's boundary.
Chaps will get severe scratches mark from this
surgery, that narrow the penis next earn sexual intercourse
extra not easy. (3)
Alternatively, plastic surgical procedure gain cracked to
help cut off the sinews so as to offer the male organ secured towards pubic cuboid.

This particular setup result in the drop male organ to be able to
accident deeper bar does not in reality increase the whole manhood.
If the male member stays let fall, it may perhaps glance bigger,
nonetheless it will survived much less committed in intercourse.
یکشنبه 2 تیر 1398 04:46 ب.ظ

Nicely spoken really. .
cialis 30 day trial coupon opinioni cialis generico cuanto cuesta cialis yaho cialis from canada buy name brand cialis on line prescription doctor cialis low cost cialis 20mg prezzo cialis a buon mercato cialis generic availability cialis prezzo al pubblico
جمعه 31 خرداد 1398 05:00 ب.ظ

Useful stuff. Many thanks!
we like it cialis price recommended site cialis kanada cialis generisches kanada cialis cuantos mg hay tadalafil generic india cialis 100mg cost chinese cialis 50 mg the best choice cialis woman cost of cialis per pill generic cialis pill online
جمعه 31 خرداد 1398 01:30 ق.ظ

Helpful material. Regards!
price cialis best cialis price thailand 5 mg cialis pharmacie en ligne buy online cialis 5mg cialis professional from usa wow cialis tadalafil 100mg how much does a cialis cost side effects for cialis cialis with 2 days delivery cialis online
پنجشنبه 30 خرداد 1398 05:34 ق.ظ

With thanks. I appreciate this.
precios cialis peru cialis canada female cialis no prescription cialis sans ordonnance cialis coupon cialis price in bangalore cialis cost generic cialis 20mg uk buy online cialis 5mg click here cialis daily uk
سه شنبه 28 خرداد 1398 09:56 ب.ظ

Position nicely considered.!
viagra vs cialis vs levitra cialis generico in farmacia buying cialis overnight viagra vs cialis tadalafilo cialis cipla best buy cialis tablets for sale acheter cialis kamagra cialis flussig cialis herbs
دوشنبه 27 خرداد 1398 11:51 ب.ظ

Helpful write ups. Thank you!
get cheap cialis cialis mit grapefruitsaft cialis 5mg billiger cialis sale online buy cheap cialis in uk viagra vs cialis side effects of cialis buying brand cialis online cialis from canada il cialis quanto costa
یکشنبه 26 خرداد 1398 04:39 ق.ظ

You actually mentioned it really well.
cialis uk next day cialis purchasing order generic cialis online we recommend cialis best buy cialis 5 mg effetti collateral we use it cialis online store cialis qualitat callus the best site cialis tablets cialis farmacias guadalajara
شنبه 25 خرداد 1398 02:54 ب.ظ

You said it perfectly..
cialis usa cost cialis cost cialis side effects 40 mg cialis what if i take canada discount drugs cialis cialis per paypa ou acheter du cialis pas cher order cialis from india sublingual cialis online order generic cialis online
پنجشنبه 23 خرداد 1398 06:50 ق.ظ

Appreciate it! Quite a lot of forum posts.

cialis sale online we use it 50 mg cialis dose we choice free trial of cialis cialis generico en mexico cialis kamagra levitra cialis dosage cialis 5 mg effetti collateral achat cialis en europe get cheap cialis low cost cialis 20mg
چهارشنبه 22 خرداد 1398 04:44 ب.ظ

Thanks a lot. Quite a lot of information.

costo in farmacia cialis cialis cipla best buy prix de cialis miglior cialis generico buying brand cialis online cialis kaufen bankberweisung cialis mit grapefruitsaft prezzo cialis a buon mercato cialis generic tadalafil buy only best offers 100mg cialis
یکشنبه 19 خرداد 1398 05:25 ق.ظ

You've made your point!
cialis rckenschmerzen tadalafil 20mg tadalafilo cialis prices in england viagra vs cialis cialis therapie click now buy cialis brand cialis 100 mg 30 tablet costo in farmacia cialis cialis for sale
شنبه 18 خرداد 1398 06:10 ق.ظ

It's appropriate time to make some plans for the future and it is time to be happy. I have read this publish and if I may I want to counsel you some attention-grabbing things or advice. Maybe you could write next articles regarding this article. I want to learn more things about it!
شنبه 18 خرداد 1398 12:05 ق.ظ

Amazing all kinds of great material!
canadian drugs generic cialis cialis wir preise cuanto cuesta cialis yaho cialis generico postepay cialis professional yohimbe enter site natural cialis cialis tadalafil online online cialis weblink price cialis cialis daily dose generic
شنبه 24 فروردین 1398 03:27 ق.ظ
Have you ever thought about adding a little bit more than just your articles?
I mean, what you say is important and everything.
Nevertheless think about if you added some great
visuals or videos to give your posts more, "pop"! Your content is excellent but with pics and clips, this blog
could certainly be one of the very best in its field.
Wonderful blog!
چهارشنبه 21 فروردین 1398 10:05 ب.ظ

Nicely put, Cheers!
canada online pharmacies surrey canada online pharmacy prescriptions from canada without canadian pharmacies that are legit canada drugs online north west pharmacy canada canadian drug store drugstore online canada online pharmacies canadian pharmacy
یکشنبه 11 آذر 1397 02:06 ب.ظ

With thanks. A good amount of content!

cialis baratos compran uk we like it cialis soft gel costo in farmacia cialis cialis for bph generic low dose cialis cialis 30 day trial coupon cialis venta a domicilio brand cialis generic buy cialis click here take cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 02:34 ق.ظ

Kudos! An abundance of information.

generic cialis at walmart cialis kaufen bankberweisung tarif cialis france cialis coupon cialis 100mg suppliers cialis tablets for sale cialis for sale chinese cialis 50 mg side effects of cialis cialis professional from usa
شنبه 10 آذر 1397 02:13 ب.ظ

Regards. Ample content.

cialis arginine interactio cialis kamagra levitra we recommend cialis best buy buy cialis online cheapest 200 cialis coupon prix de cialis ou acheter du cialis pas cher cialis from canada cialis dose 30mg we choice cialis uk
شنبه 10 آذر 1397 02:07 ق.ظ

With thanks! Numerous information!

cialis generisches kanada 5 mg cialis coupon printable what is cialis cialis tadalafil online canadian cialis cialis generico milano cialis 20 mg cialis et insomni only now cialis 20 mg cialis 20mg prix en pharmacie
جمعه 9 آذر 1397 02:47 ب.ظ

Thanks! Numerous posts.

cialis y deporte try it no rx cialis cialis tablets for sale cialis cipla best buy buying cialis in colombia venta cialis en espaa cialis soft tabs for sale cialis 5 mg effetti collateral brand cialis generic cialis generika in deutschland kaufen
پنجشنبه 8 آذر 1397 03:42 ب.ظ

Thanks a lot, Plenty of stuff!

cialis price in bangalore ou acheter du cialis pas cher deutschland cialis online cialis generic tadalafil buy cialis tablets australia cialis 05 cialis canada on line ou acheter du cialis pas cher only now cialis for sale in us cialis great britain
چهارشنبه 7 آذر 1397 03:07 ق.ظ

You actually explained that perfectly!
cialis farmacias guadalajara cialis 20mg preis cf cialis 10 doctissimo cialis 5 mg para diabeticos tadalafilo cialis patentablauf in deutschland cialis for sale south africa cialis generico postepay buy cheap cialis in uk viagra or cialis
پنجشنبه 19 مهر 1397 06:35 ب.ظ

Superb facts. Cheers.
levitra generic buy levitra generic buy levitra generic levitra online buy generic levitra levitra 10 mg prezzo levitra without a doctor prescription levitra online levitra 10 mg prezzo vardenafil
یکشنبه 8 مهر 1397 06:27 ق.ظ

Useful forum posts. Appreciate it.
cialis dosage price cialis wal mart pharmacy online prescriptions cialis how do cialis pills work cialis 30 day sample when will generic cialis be available cialis 5 mg cialis lowest price cialis usa cost cialis arginine interactio
شنبه 7 مهر 1397 05:32 ق.ظ

Cheers. Plenty of advice.

cialis billig online prescriptions cialis cialis dosage cialis daily dose generic overnight cialis tadalafil cialis en mexico precio cialis generika cialis pills boards interactions for cialis buy generic cialis
شنبه 31 شهریور 1397 08:12 ب.ظ

Thanks! I like it!
canadian medications canadian pharmacies stendra drugs for sale online how safe are canadian online pharmacies canada rx pharmacy canada best candida viagra canadian pharmacies stendra most reliable canadian pharmacies canada viagra
چهارشنبه 28 شهریور 1397 09:27 ب.ظ

Information well considered!!
cialis cipla best buy buy cheap cialis in uk generic cialis levitra low dose cialis blood pressure where cheapest cialis deutschland cialis online legalidad de comprar cialis buy cialis online legal cialis generic tadalafil buy generic cialis at the pharmacy
سه شنبه 13 شهریور 1397 11:29 ب.ظ

You actually expressed it wonderfully.
online pharmacies tech school canadian pharmaceuticals nafta drugs for sale deep web canadian online pharmacies rated canadian government approved pharmacies canadian online pharmacies legitimate drugstore online india best canadian pharmacies online canadian pharmacy canadian pharmacycanadian pharmacy
سه شنبه 13 شهریور 1397 06:09 ق.ظ

Thanks. I enjoy this.
where can i purchase viagra buy tadalafil buy viagra canadian pharmacy can you buy viagra at walmart where to buy sildenafil uk where to buy viagra over the counter age to buy viagra buy viagra no rx buy cheap generic viagra can i buy viagra over the counter
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
درباره وبلاگ

اللهم صل علی محمد و آل محمد (وعجل فرجهم)
مدیر وبلاگ : محمدرضا بلانیان
صفحات جانبی
نظرسنجی
نظر شما درباره نتیجه مذاکرات هسته ای چیست؟
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :