تبلیغات
بلان - تاریخ لباس روحانیت
بلان
بارها گفت محمد، که علی جان من است؛ هم به جان علی و جان محمد صلوات
شنبه 17 مرداد 1388 :: نویسنده : محمدرضا بلانیان

لباس روحانیت یك نماد است و تمام بهره‏هایى كه از نمادها به دست مى‏آید از این لباس هم انتظار مى‏رود. این نماد وابسته به یك ایده و رسالت و فرهنگ است كه با آغاز تاریخ انسان آغاز شده و به سابقة همة پیامبران الهى دیرینه دارد.

لباس چرا؟

یكى از وجوه امتیاز انسان بر سایر حیوانات، لباس اوست. لباس پوشیدن از ویژگى‏ها و شؤون اختصاصى انسان هاست و پدیده‏اى است كه تقریباً به اندازة طول تاریخ بشر سابقه و به قدر پهنة جغرافیاى امروزین زمین، گسترش دارد. این حكم همه اقوام و ملل و فرهنگ‏ها را در كل تاریخ در بر مى‏گیرد. در تعالیم ادیان مختلف، به ویژه آیات و روایات اسلامى، آموزش‏هاى فراوانى نسبت به ضرورت حفظ پوشش، كیفیت انتخاب لباس، جنس، رنگ، طرح، اندازه و احكام لباس پوشیدن و نیز لباس اختصاصى زن و مرد و برخى دیگر از اقشار اجتماعى بیان شده است (1)

از مجموع تحقیقاتى كه به عمل آمده مسلم شده كه لباس دست كم پاسخگوى سه نیاز آدمى است: یكى اینكه او را از سرما و گرما و برف و باران حفظ مى‏كند؛ دیگر اینكه در جهت حفظ عفت و شرم به او كمك مى‏كند و بالاخره به او آراستگى و زیبایى و وقار مى‏بخشد. لباس آدمى را مى‏توان از یك لحاظ به مسكن او تشبیه كرد درست است كه انسان در ابتدا براى محفوظ ماندن از سرما و گرما و نیز حمله و هجوم حیوانات به ساختن خانه مى‏پردازد، اما علاوه بر این منظور، خانه مأمن و مأوایى است براى او، تا خود، اموال و احوال اختصاصى‏اش را در چاردیوارى آن سامان بخشد و گذشته از اینها خانة هر كس فضایى است كه او مى‏تواند ذوق و سلیقة خود را، در حد امكانات خویش در آن اعمال كند و غریزة زیبایى پسندى‏اش را ارضا نماید. لباس را نیز مى‏توان به تعبیرى «خانه» و درست‏تر بگوییم «خانة اول» هر كس دانست. لباس، خانة اختصاصى‏تر انسان است، چون هر فرد نخست در لباس خود سكونت دارد و بعد در خانه‏اش و از این قرار است كه مى‏توان گفت، همة ما به جهت لباسى كه بر تن داریم خانه به دوشیم.

لباس روحانیت یك نماد است، نمادى از یك صنف و نشانى از یك نهاد كه رسالتى بزرگ بر دوش دارد. این نهاد براى انجام آن رسالت باید از بهترین ابزارها بهره گیرد تا روزبه‏روز بر سرعت و كیفیت عمل او افزوده و موفقیت او در پیشبرد اهدافش بیشتر شود. «نماد» یكى از آن ابزارها است، لباس روحانیت یك نماد است و تمام بهره‏هایى كه از نمادها به دست مى‏آید از این لباس هم انتظار مى‏رود.

منشأ اصلى پیدایش لباس، چنان كه گفتیم نیاز به محفوظ ماندن، عفیف ماندن و زیبا بودن است، اما اشتباه است اگر تصور كنیم كه مى‏توانیم این همه اختلاف و تنوع را كه در لباس افراد جوامع مختلف و در دوران‏هاى مختلف دیده مى‏شود، تنها با در نظر گرفتن این سه اصل توجیه كنیم. اگر به گروه‏هاى گوناگون اجتماعى نظر افكنیم، مى‏بینیم كه لباس زنان، مردان و كودكان با یكدیگر متفاوت است. پوشش روستاییان با شهرنشینان فرق دارد. در شهر نیز زنان خانه‏دار، لباسى متفاوت با لباس زنان كارمند به تن مى‏كنند و اصناف و صاحبان حرفه‏هاى گوناگون نیز به تناسب كار خویش، لباسى خاص دارند. طبقات مختلف اجتماع نیز بسته به وضع اقتصادى و درآمد خود لباس‏هاى گوناگون مى‏پوشند و شرایط اقلیمى هر منطقه نیز بر نوع لباس مردم آن تأثیر مى‏گذارد. معمولاً مذاهب هم دربارة نوع لباس، دستوراتى دارند، چنان كه در اسلام نیز دربارة پوشش تن، قواعد و دستوراتى وجود دارد و اصطلاح «حجاب» در جامعة امروز ما گویاى همین نوع پوشش اسلامى است.(2)

پیشینة تمایز لباس

بازیابى تاریخ لباس روحانیت نیازمند پژوهش گسترده‏اى است و این مختصر گنجایش آن تفصیل را ندارد. اما بررسى سریع كتب تاریخ نیز به سهولت بر ما آشكار مى‏گرداند كه در گذشتة حیات بشر، اصناف مختلف اجتماعى - از جمله روحانیان، علما، فقها، قاضیان و خطیبان - در فرق مختلف و ادیان گوناگون لباس‏هاى متفاوت داشته‏اند. گرچه این لباس‏ها در امتداد تاریخ مرتب تغییر كرده و به شكل‏هاى گوناگون درآمده‏است. به این گزارش‏هاى تاریخى توجه كنید:

در اواخر قرن دوم قاضیان باید طویله كه نوعى كلاه بلند (قلنسوه) بود بر سر مى‏گذاشتند و عمامة سیاهى نیز به دور آن مى‏بستند و جامه و عباى سیاه مى‏پوشیدند و طیلسانى بر آن كلاه مى‏انداختند. طیلسان در ابتدا پارچه‏اى بود كه بر سر یا بر روى كلاه و به ویژه روى عمامه مى‏انداختند و ادامة آن تا روى شانه‏ها و كتف‏ها را نیز مى‏گرفت. كم‏كم و به مرور زمان بلندتر شد و خود به صورت لباسى درآمد كه تا حدود زانوان ادامه داشت و با وجودى كه آستین نداشت اما روى دست‏ها را تا نیمه مى‏پوشانید. این پوشش مخصوص قضات و به ویژه فقها شد.

لباس فقها را ابویوسف، قاضى زمان هارون‏الرشید ترتیب داده بود. البته كم‏كم پوشیدن جبة نیمه بلند و گشاد و سبزرنگ كه حاشیه‏دوزى شده بود در میان فقها و علما مرسوم شد.(3)

فلاسفه و اهل حكمت، لباس ویژه‏اى داشتند كه به «جامه بخارایى» مشهور بود. این جامه میان فقیهان و محدثان مرسوم نبود. سخنوران و واعظان نیز به هیأت ویژه‏اى كلاه خمره‏اى بر سر مى‏نهاده و دستار مى‏بستند. لباس كاتبان «دراعه» نام داشت. دراعه جامه‏اى بود داراى آستین‏هاى گشاد كه در آن نوشت‏افزار و لوازم مورد نیاز كتابت را قرار مى‏دادند.

اطلاعاتى كه در مورد علماى عصر سامانى در منابع و مآخذ درج شده‏است قدرى بیشتر و واضح‏تر است. ابوالمظفر محمد بن ابراهیم برغشى وزیر سامانیان بعدها كه از كار وزارت كناره گرفت و به كسب علم و معرفت پرداخت (حوالى 400 هجرى) دراعه سپیدى به تن مى‏كرد. در زمستان دراعه را بر روى دیگر لباس‏هایشان مى‏پوشیدند و سپس عمامه را بر سر خود مى‏نهادند. این لباس تعداد بسیارى از علما و فقها به ویژه در شهرهاى خراسان بود. اینان همچنین معمولاً دستار بزرگى بر سر خود مى‏گذاردند و تحت‏الحنك نیز مى‏انداختند یعنى قسمتى از دنبالة عمامه خود را باز مى‏كردند و از زیر چانه مى‏گذراندند و آن را بر روى شانه و سینة خود رها مى‏كردند.(4)

بر اساس نقل تاریخ احمد بن حنبل به دلیل امتناع از پوشیدن لباس سیاه دوران معتصم و پاى‏فشارى بر حفظ لباس سبز خود مؤاخذه شد. این موضوع به خوبى نشان از اهمیت لباس در نظر آنان دارد.

نقاشى‏ها و تصاویر به جاى مانده از ایام گذشته نیز شواهد گویایى از اختلاف لباس اقشار مختلف، ارائه مى‏دهد.

تصویرى از كتاب مقامات حریرى عالمى را در مسجد و در بالاى منبر در حال وعظ و پاسخ گفتن به پرسش‏هاى مردم نشان مى‏دهد وى عمامه خود را طورى بسته كه ادامة عمامه از روى سر به طرف عقب رفته و آویزان است. كتاب آثار الباقیة بیرونى نیز عالمى را بالاى منبر و در حال وعظ و تدریس نشان مى‏دهد عمامة سفید او نسبتاً بزرگ پیچیده شده‏است. (5)

ابن سینا دانشمند نامدار قرن جهارم و پنجم نیز به سبك رایج میان فقها، لباس روحانیت مى‏پوشید و تحت‏الحنك مى‏بست.

این گزارش‏ها و گزارش‏هاى فراوان دیگرى كه در اسناد تاریخى ثبت شده، به خوبى نشان مى‏دهد كه از دیرزمان در مسئله لباس میان اصناف مختلف تمایز وجود داشته‏است و این امر، اختصاص به عصر حاضر ندارد.(6)

لباس روحانیت

لباس روحانیت یك نماد است، نمادى از یك صنف و نشانى از یك نهاد كه رسالتى بزرگ بر دوش دارد. این نهاد براى انجام آن رسالت باید از بهترین ابزارها بهره گیرد تا روزبه‏روز بر سرعت و كیفیت عمل او افزوده و موفقیت او در پیشبرد اهدافش بیشتر شود. «نماد» یكى از آن ابزارها است، لباس روحانیت یك نماد است و تمام بهره‏هایى كه از نمادها به دست مى‏آید از این لباس هم انتظار مى‏رود. این نماد وابسته به یك ایده و رسالت و فرهنگ است كه با آغاز تاریخ انسان آغاز شده و به سابقة همة پیامبران الهى دیرینه دارد.

اگر از لباس روحانیت به عنوان لباس پیامبر اكرم‏صلى الله علیه وآله و امام صادق‏علیه السلام یاد مى‏شود به این معنى نیست كه رسول اكرم‏صلى الله علیه وآله و امام صادق‏علیه السلام همین عمامه و عبا و قبا را با سبك امروزین آن در برداشته‏اند. این سخن بیان وابستگى این نماد به اسلام و تشیع است و پیوند آن با نبوت و امامت. و به همین جهت بزرگداشت این لباس نیز تعظیم یكى از شعائر الهى به شمار مى‏رود.

تهیه و تنظیم حسن رضایی گروه حوزه علمیه

-------------------------------------------------------------------------------

(1) رك: بحارالانوار 394 - 295 / 79؛ وسائل الشیعة 340 / 3؛ كنز العمال 326 - 307 / 15.

(2) فرهنگ برهنگى و برهنگى فرهنگى، ص 5 و 6. در شریعت اسلام براى لباس پوشیدن چهار ملاك اصلى قرار داده شده‏است؛ یعنى پوشیدن هر لباسى كه واجد این چهار شرط باشد جایز و غیر آن ممنوع است (ر. ك: مستمسك عروةالوثقى، 239/5، مجمع‏الفایده و البرهان، 102/2) شرط اول: لباس باید پوشانندة حد واجب شرعى باشد بر زن واجب است همة بدن خود - بجز صورت و دست‏ها تا به مچ - را از نامحرم بپوشاند. بر مرد نیز لازم است پیش و پس خود را از نگاه دیگران محفوظ نگاه دارد.

 شرط دوم: لباس باید فتنه‏انگیز و محرك شهوت نباشد. گاهى لباس ساتر مقدار لازم هست ولى تحریك‏كنندة قواى شهوانى است. پوشیدن این لباس هم حرام است.

 شرط سوم: لباس باید، لباس ویژة كفار نباشد. پوشیدن لباس‏هاى ویژة مسلمانان و نیز لباس‏هاى مشترك جامعة اسلامى و كفار جایز است اما لباس‏هایى كه پوشیدن آنها انسان را به نظر ظاهرى شبیه كفار مى‏گرداند ممنوع است.

 مسلمان باید هویت اسلامى خود را پاس دارد و با پوشیدن لباس بیگانگان خود را دلباخته و مفتون روش آنها نشان ندهد.

 استقلال هویت و اقتدار روحى مسلمان او را از هرگونه تبعیت مقرون با ذلت پرهیز مى‏دهد. پیروى از كفار در آداب و ظواهر زندگى، نوعى به رسمیت شناختن سلوك آنها و قرار گرفتن در زیر چتر برترى و قیمومیت آنان است كه با روح عزیز مسلمان مغایر و در دین اسلام به شدت مذموم اعلام شده‏است.

 ولله العزه و لرسوله و للمومنین(منافقون، 8/63) عزت از آنِ خدا و پیامبر او و مؤمنان است.

 و لن یجعل الله للكافرین على المؤمنین سبیلا(نساء، 141/4) خداوند هرگز براى كافران بر مؤمنان راه تسلطى قرار نداده‏است.

 یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الكافرین اولیاء من دون المؤمنین(نساء، 144/4 و نیز نساء، 139/4 و مائده، 51/5 و 57 و 81) اى مردم با ایمان كافران را به جاى مؤمنان ولىّ و برتر خود نگیرید

 و من یتولّهم منكم فانّه منهم(مائده، 51/5) هر كس از شما كه آنان را ولى خویش گیرد او از آنهاست.

 امام صادق‏علیه السلام: اوحى الله الى نبىّ من الانبیاء أن قل لقومك: لا تلبسوا لباس اعدائى و لا تشاكلوا بما شاكل اعدائى فتكونوا اعدائى كما هم اعدائى، خداوند به یكى از پیامبران وحى فرمود كه به قومت بگو لباس دشمنان مرا نبپوشید و به شكل دشمنان من در نیایید كه دشمن من مى‏شوید آن گونه كه آنها هستند(میزان الحكمة، 9135 از وسائل الشیعه، 1/111/11)

 امام على‏علیه السلام: قلّ من تشبه بقوم الا اوشك أن یكون منهم، كمتر كسى است كه شبیه گروهى گردد و از آنها نشود.(نهج‏البلاغه، حكمت 207)

 در این حكم «لباس» موضوعیت ندارد هر عملى كه انسان را شبیه كفار و در زمرة آنها گرداند ممنوع است. پیامبر اكرم‏صلى الله علیه وآله: لیس منّا من تشبّه بغیرنا، لا تشتبهوا بالیهود و النصارى فانّ تسلیم الیهود الاشاره بالاصابع و تسلیم النصارى الاشاره بالكف، از ما نیست كسى كه به بیگانگان شبیه گردد. به یهودیان و مسیحیان شبیه نشوید همانا سلام یهودیان اشاره با انگشت است و سلام مسیحیان اشاره با كف دست. (سنن ترمذى، 159/4)

 شرط چهارم: لباس، نباید «لباس شهرت» باشد. هرگونه لباس - نیز آرایش و رفتارى - كه موجب انگشت‏نما شدن آدمى در میان دیگران شود ممنوع است.

 ذكر این نكته خالى از فایده نیست كه لباس «شهرت» و لباس «ویژة كفار» عنوانى شناور و نسبى است كه در زمان‏ها و مكان‏هاى مختلف، مصادیق متفاوت دارد. چه بسا لباسى كه در یك جامعه لباس شهرت است ولى در جامعة دیگر غیرعادى تلقى نمى‏شود یا لباسى كه در زمانى ویژة كفار بوده و در زمان دیگر مشترك میان امت اسلام و كفر شده باشد.

 اگر چنین تغییرى در عنوان پدید آید حكم شرعى هم متفاوت خواهد بود یعنى فقط در شرایطى كه موضوعِ «شهرت» یا «تشبه به كفار» تحقق دارد، پوشیدن آن لباس حرام است. مثلاً كت و شلوار در اعصار گذشته آن هنگام كه لباس معمول جامعة اسلامى لباس بلند بود تشبه به كفار محسوب مى‏شد و حرام بود. اما به مرور زمان و با تخلف عده‏اى بى‏توجه آرام‏آرام كت و شلوار تبدیل به لباس رایج میان مسلمین شد. از آن پس پوشیدن آن، پوشیدن لباس ویژة بیگانه و تشبه به كفار نیست و به تبع حرمتى هم ندارد.

 شرایط خُرد دیگرى مثل عدم استفادة مرد از لباس زرباف و ابریشمى وجود دارد كه مورد نظر بحث فعلى نیست.

 اگر لباس انتخابى ما درون این چارچوب و داراى این شرایط باشد از نظر شرعى پوشیدن آن جایز است گرچه براى تعیین «الگوى لباس پوشیدن مسلمان» و «فرهنگ پوشش در جامعة اسلامى» باید پژوهش دیگرى انجام پذیرد.(رك: بحارالانوار، 311/76 سطر 11).

(3) تاریخ پوشاك ایرانیان، ص 90.

(4) همان، ص 125.

(5) همان، ص 260.

(6) رك: اروپایى‏ها و لباس ایرانیان، ص 71؛ تاریخ پوشاك ایرانیان، ص 152 125 91 90 و 260؛ تاریخ دانشگاه‏هاى بزرگ اسلامى.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سه شنبه 24 مرداد 1396 12:14 ب.ظ
Hello! Quick question that's totally off
topic. Do you know how to make your site mobile friendly? My site looks weird
when browsing from my iphone. I'm trying to find a template
or plugin that might be able to fix this problem. If you have any suggestions,
please share. Cheers!
دوشنبه 12 تیر 1396 09:17 ق.ظ
Hello i am kavin, its my first time to commenting anyplace, when i read
this article i thought i could also create comment due to this
sensible post.
سه شنبه 2 خرداد 1396 07:33 ق.ظ
Hello there! I know this is kinda off topic however
I'd figured I'd ask. Would you be interested in exchanging links or maybe guest authoring a blog post or vice-versa?

My website discusses a lot of the same subjects as
yours and I believe we could greatly benefit from each other.
If you're interested feel free to shoot me an email.

I look forward to hearing from you! Wonderful blog by the way!
چهارشنبه 23 فروردین 1396 06:23 ق.ظ
Hi! This is my first visit to your blog! We are a group of volunteers
and starting a new initiative in a community in the same niche.
Your blog provided us valuable information to work on. You have
done a marvellous job!
چهارشنبه 9 فروردین 1396 08:51 ب.ظ
Heya i am for the first time here. I found this board and I find It really
useful & it helped me out much. I hope to give something back and help others like you aided me.
جمعه 3 اردیبهشت 1389 02:54 ب.ظ
با توجه به اینکه این مطلب مربوط به کتاب لباس روحانیت اثر حجت الاسلام محمد عالم‌زاده نوری است، خواهشمند است منبع مطلب را به سایت talabegi.com بخش کتابخانه، کتاب لباس روحانیت، ارجاع دهید.
کتب این سایت به صورت تمام متن می‌باشد و می‌توانید با ذکر منبع از کلیه‌ی متون این سایت استفاده نمایید.
با تشکر
محسن نوری، دبیر سایت طلبگی
شنبه 17 مرداد 1388 10:18 ب.ظ
سلام
وب جالبی داری
وقت کردی بهم یه سر بزن
اگه با تبادل لینک موافقی منو با نامه اشــکنــان آنــلـایـن لینک کن بعد بگو شما رو با چه نامی لینک کنم
موفق باشی
یا حق
شنبه 17 مرداد 1388 10:17 ب.ظ
اگه دنبال افزایش بازدید وبلاگت میگردی
من باکس تمام اتوماتیک وپیشرفته ترین باکس ایرانی روپیشنهاد میکنم
که دوروز بعد از افتتاح امارش به 15هزار رسیده
وامیدواریم طی یک ماه اینده به 500نفرانلاین برسونیماول لینک خود راثبت کرده وسپس کدمخصوصی که بهت میده رو کپی کن توی وبلاگت


باهربار بازدید از سایت شما لینک شما به صدر لینک ها می اید
شنبه 17 مرداد 1388 10:10 ب.ظ
سایت rock98.ir
با قیمتی بسیار مناسب به فروش می رسد
اطلاعات بیشتر
hooman_googooli@yahoo.com
شنبه 17 مرداد 1388 10:10 ب.ظ
زیر خاکستر ذهنم باقی ست، آتشی سر کش و سوزنده هنوز...

یادگاری است ز عشقی سوزان، که بود گرم و فروزنده هنوز...

عشقی آن گونه که بنیان مرا، سوخت تا ریشه و خاکستر کرد،

غرق در حیرتم از این که چرا، مانده ام زنده هنوز...

گاهگاهی که دلم می گیرد، پیش خود می گویم،

آن که جانم را سوخت، یاد می آرد از این بنده هنوز... ؟

سخت جانی را بین، که نمردم از هجر...

مرگ، صد بار به از، بی تو بودن باشد.

گفتم از عشق تو من خواهم مرد،،،

چون نمردم، هستم، پیش چشمان تو شرمنده هنوز...

گرچه از فرط غرور، اشکم از دیده نریخت،

بعد تو لیک، پس از آن همه سال، کس ندیده به لبم خنده هنوز...

گفته بودند که از دل برود یار چو از دیده برفت،،،

سال هاست که از دیده ی من رفتی، لیک، دلم از مهر تو آکنده هنوز...

دفتر عمر مرا، دست ایام ورق ها زده است،

زیر بار غم عشق، قامتم خم شد و پشتم بشکست.

در خیالم اما، هم چنان روز نخست، تویی آن قامت بالنده هنوز...

در قمار غم عشق، دل من بردی و با دست تهی،

منم آن عاشق بازنده هنوز...

آتش عشق پس از مرگ نگردد خاموش،

گر که گورم بشکافند، عیان می بینند،

زیر خاکستر عشقم باقی ست،

آتشی سرکش و سوزنده هنوز ...


شنبه 17 مرداد 1388 10:10 ب.ظ
سلام

وبلاگت خوبه اگه می خوای امارت چند برابر بشه
از برنامه ما استفاده کن این برنامه میره تو بلاگفا می گرده و وبلاگهای به روز رو جمع می کنه و بعد خودکار متن مورده نظر شمارو نظر میده

حالا اموزش برنامه در داخلش هست

این برنامه مفدیه فعلا

برنامه رو از اینجا دانلود کنید :
http://kohsalar.persiangig.com/AAC_V4.0%28kofaryadras%40gmail.com%29.zip

پسورده فایله زیپ :
123
شنبه 17 مرداد 1388 09:58 ب.ظ
سلام
از دیدن وبلاگت خوشحال شدم . راستش اومدم دعوت کنم ازت که با این وبلاگ پربازدید بیای و این رو تبدیل به یه سایت کنی که هم خیلی با کلاسه و هم اینکه بازدیدکننده تا اسم سایت میاد خیلی بهتر برای بازدید میاد توی وبلاگت . اگر مایل باشی تیم ما میتونه این کار رو برات تنها با پرداخت 7000 تومان در سال انجام بده و یه دونه دامین به این شکل : ir .اسم سایت شما .www رو برات آماده کنه تا هر کسی اسم سایتت رو زد سایتت بالا بیاد .
اگر خواستی تلفن بزن یا اینکه برو توی سایت شرکتمون و سفارش ثبت دامین بده . در کمتر از چند ساعت وبلاگت تبدیل به سایت میشه .
تلفن : 09153052972
اگه سوالی داشتی ایمیل بزن به این آدرس : iransohrab@gmail.com
اینم آدرس سایت شرکتمون : www.iraninic.com

تاحالا هم بیش از 80 وبلاگ توی بلاگفا از طریق شرکت ما به سایت تبدیل شدن . تو هم یکی از افراد جدید باش .
منتظرت هستم .
شنبه 17 مرداد 1388 09:54 ب.ظ
منطقه دانلود - ZDL.IR

به روزترین و بزرگترین سایت دانلود رایگان نرم افزار و موزیک

امکانات سایت :
* دانلود کاملا رایگان نرم افزارهای جدید
* دانلود جدیدترین تک آهنگ های ایرانی و خارجی
* انجمن های قدرتمند
* عضویت در کمتر از 1 دقیقه
* بخش های متنوع
* به روز بودن سایت
* سبک و سریع بودن سایت
* امکان ارسال مطلب توسط شما با ذکر منبع و لینک به شما !

امیدوارم از سایت ما لذت ببرید
ممنون.
شنبه 17 مرداد 1388 09:52 ب.ظ
سلام
سایت راک98.آی ار
به فروش میرسد
قیمت :100 ت
برای اطلاعات بیشتر از طریق ای دی زیر با ما تماس بگیرید
hooman_googooli@yahoo.com
شنبه 17 مرداد 1388 09:51 ب.ظ
سلام ....
وبلاگی داری که این قدر پاش زحمت می کشی حیف نیست که اینقدر امارش پایینه ??!!
.
چرا لینک باکس من??!!:
1-بازدید روزانه ی لینک باکس من بالای 100000تا است و روزانه بالاتر هم می ره.
2-لینک باکس من حجم خیلی کمی دارد و تنها لینک باکسی است که حجمش از30کیلو بایت کم تر است
3- پیچ رنگ لینک باکس من8است...
.
برای افزایش بازدید وبت و قرار گرفتن وبت در گوگل و یاهو و ام اس ان:
--------------------------------------------------------------------
1-کد زیر را در ابتدا یا انتهای وبلاگت قرار بده
توجه:اگر لینک باکسی در وبتون دارید این کد رو در بالای بالای همشون قرار بدید..
برای دریافت کد به لینک زیر بروید...
http://boxatom.mihanblog.com/extrapage/kod
--------------------------------------------------------------------
2-بعد از قرار دادن کد بالا به لینک زیر بروید و به ما خبر بدید....
http://boxatom.mihanblog.com/linkdaily/new
--------------------------------------------------------------------
نکته ها:
1- اگر آمار وبلاگ شما بالای 1000تا است به شما لینک ثابت می دهیم
2-اول کد را قرار بدید و بعد ارسال لینک کنید.اگر کد را قرار ندادید لینک شما تایید نمی شود
باتشکر
http://boxatom.mihanblog.com
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ

اللهم صل علی محمد و آل محمد (وعجل فرجهم)
مدیر وبلاگ : محمدرضا بلانیان
صفحات جانبی
نظرسنجی
نظر شما درباره نتیجه مذاکرات هسته ای چیست؟
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :