تبلیغات
بلان - تاریخ لباس روحانیت
بلان
بارها گفت محمد، که علی جان من است؛ هم به جان علی و جان محمد صلوات
شنبه 17 مرداد 1388 :: نویسنده : محمدرضا بلانیان

لباس روحانیت یك نماد است و تمام بهره‏هایى كه از نمادها به دست مى‏آید از این لباس هم انتظار مى‏رود. این نماد وابسته به یك ایده و رسالت و فرهنگ است كه با آغاز تاریخ انسان آغاز شده و به سابقة همة پیامبران الهى دیرینه دارد.

لباس چرا؟

یكى از وجوه امتیاز انسان بر سایر حیوانات، لباس اوست. لباس پوشیدن از ویژگى‏ها و شؤون اختصاصى انسان هاست و پدیده‏اى است كه تقریباً به اندازة طول تاریخ بشر سابقه و به قدر پهنة جغرافیاى امروزین زمین، گسترش دارد. این حكم همه اقوام و ملل و فرهنگ‏ها را در كل تاریخ در بر مى‏گیرد. در تعالیم ادیان مختلف، به ویژه آیات و روایات اسلامى، آموزش‏هاى فراوانى نسبت به ضرورت حفظ پوشش، كیفیت انتخاب لباس، جنس، رنگ، طرح، اندازه و احكام لباس پوشیدن و نیز لباس اختصاصى زن و مرد و برخى دیگر از اقشار اجتماعى بیان شده است (1)

از مجموع تحقیقاتى كه به عمل آمده مسلم شده كه لباس دست كم پاسخگوى سه نیاز آدمى است: یكى اینكه او را از سرما و گرما و برف و باران حفظ مى‏كند؛ دیگر اینكه در جهت حفظ عفت و شرم به او كمك مى‏كند و بالاخره به او آراستگى و زیبایى و وقار مى‏بخشد. لباس آدمى را مى‏توان از یك لحاظ به مسكن او تشبیه كرد درست است كه انسان در ابتدا براى محفوظ ماندن از سرما و گرما و نیز حمله و هجوم حیوانات به ساختن خانه مى‏پردازد، اما علاوه بر این منظور، خانه مأمن و مأوایى است براى او، تا خود، اموال و احوال اختصاصى‏اش را در چاردیوارى آن سامان بخشد و گذشته از اینها خانة هر كس فضایى است كه او مى‏تواند ذوق و سلیقة خود را، در حد امكانات خویش در آن اعمال كند و غریزة زیبایى پسندى‏اش را ارضا نماید. لباس را نیز مى‏توان به تعبیرى «خانه» و درست‏تر بگوییم «خانة اول» هر كس دانست. لباس، خانة اختصاصى‏تر انسان است، چون هر فرد نخست در لباس خود سكونت دارد و بعد در خانه‏اش و از این قرار است كه مى‏توان گفت، همة ما به جهت لباسى كه بر تن داریم خانه به دوشیم.

لباس روحانیت یك نماد است، نمادى از یك صنف و نشانى از یك نهاد كه رسالتى بزرگ بر دوش دارد. این نهاد براى انجام آن رسالت باید از بهترین ابزارها بهره گیرد تا روزبه‏روز بر سرعت و كیفیت عمل او افزوده و موفقیت او در پیشبرد اهدافش بیشتر شود. «نماد» یكى از آن ابزارها است، لباس روحانیت یك نماد است و تمام بهره‏هایى كه از نمادها به دست مى‏آید از این لباس هم انتظار مى‏رود.

منشأ اصلى پیدایش لباس، چنان كه گفتیم نیاز به محفوظ ماندن، عفیف ماندن و زیبا بودن است، اما اشتباه است اگر تصور كنیم كه مى‏توانیم این همه اختلاف و تنوع را كه در لباس افراد جوامع مختلف و در دوران‏هاى مختلف دیده مى‏شود، تنها با در نظر گرفتن این سه اصل توجیه كنیم. اگر به گروه‏هاى گوناگون اجتماعى نظر افكنیم، مى‏بینیم كه لباس زنان، مردان و كودكان با یكدیگر متفاوت است. پوشش روستاییان با شهرنشینان فرق دارد. در شهر نیز زنان خانه‏دار، لباسى متفاوت با لباس زنان كارمند به تن مى‏كنند و اصناف و صاحبان حرفه‏هاى گوناگون نیز به تناسب كار خویش، لباسى خاص دارند. طبقات مختلف اجتماع نیز بسته به وضع اقتصادى و درآمد خود لباس‏هاى گوناگون مى‏پوشند و شرایط اقلیمى هر منطقه نیز بر نوع لباس مردم آن تأثیر مى‏گذارد. معمولاً مذاهب هم دربارة نوع لباس، دستوراتى دارند، چنان كه در اسلام نیز دربارة پوشش تن، قواعد و دستوراتى وجود دارد و اصطلاح «حجاب» در جامعة امروز ما گویاى همین نوع پوشش اسلامى است.(2)

پیشینة تمایز لباس

بازیابى تاریخ لباس روحانیت نیازمند پژوهش گسترده‏اى است و این مختصر گنجایش آن تفصیل را ندارد. اما بررسى سریع كتب تاریخ نیز به سهولت بر ما آشكار مى‏گرداند كه در گذشتة حیات بشر، اصناف مختلف اجتماعى - از جمله روحانیان، علما، فقها، قاضیان و خطیبان - در فرق مختلف و ادیان گوناگون لباس‏هاى متفاوت داشته‏اند. گرچه این لباس‏ها در امتداد تاریخ مرتب تغییر كرده و به شكل‏هاى گوناگون درآمده‏است. به این گزارش‏هاى تاریخى توجه كنید:

در اواخر قرن دوم قاضیان باید طویله كه نوعى كلاه بلند (قلنسوه) بود بر سر مى‏گذاشتند و عمامة سیاهى نیز به دور آن مى‏بستند و جامه و عباى سیاه مى‏پوشیدند و طیلسانى بر آن كلاه مى‏انداختند. طیلسان در ابتدا پارچه‏اى بود كه بر سر یا بر روى كلاه و به ویژه روى عمامه مى‏انداختند و ادامة آن تا روى شانه‏ها و كتف‏ها را نیز مى‏گرفت. كم‏كم و به مرور زمان بلندتر شد و خود به صورت لباسى درآمد كه تا حدود زانوان ادامه داشت و با وجودى كه آستین نداشت اما روى دست‏ها را تا نیمه مى‏پوشانید. این پوشش مخصوص قضات و به ویژه فقها شد.

لباس فقها را ابویوسف، قاضى زمان هارون‏الرشید ترتیب داده بود. البته كم‏كم پوشیدن جبة نیمه بلند و گشاد و سبزرنگ كه حاشیه‏دوزى شده بود در میان فقها و علما مرسوم شد.(3)

فلاسفه و اهل حكمت، لباس ویژه‏اى داشتند كه به «جامه بخارایى» مشهور بود. این جامه میان فقیهان و محدثان مرسوم نبود. سخنوران و واعظان نیز به هیأت ویژه‏اى كلاه خمره‏اى بر سر مى‏نهاده و دستار مى‏بستند. لباس كاتبان «دراعه» نام داشت. دراعه جامه‏اى بود داراى آستین‏هاى گشاد كه در آن نوشت‏افزار و لوازم مورد نیاز كتابت را قرار مى‏دادند.

اطلاعاتى كه در مورد علماى عصر سامانى در منابع و مآخذ درج شده‏است قدرى بیشتر و واضح‏تر است. ابوالمظفر محمد بن ابراهیم برغشى وزیر سامانیان بعدها كه از كار وزارت كناره گرفت و به كسب علم و معرفت پرداخت (حوالى 400 هجرى) دراعه سپیدى به تن مى‏كرد. در زمستان دراعه را بر روى دیگر لباس‏هایشان مى‏پوشیدند و سپس عمامه را بر سر خود مى‏نهادند. این لباس تعداد بسیارى از علما و فقها به ویژه در شهرهاى خراسان بود. اینان همچنین معمولاً دستار بزرگى بر سر خود مى‏گذاردند و تحت‏الحنك نیز مى‏انداختند یعنى قسمتى از دنبالة عمامه خود را باز مى‏كردند و از زیر چانه مى‏گذراندند و آن را بر روى شانه و سینة خود رها مى‏كردند.(4)

بر اساس نقل تاریخ احمد بن حنبل به دلیل امتناع از پوشیدن لباس سیاه دوران معتصم و پاى‏فشارى بر حفظ لباس سبز خود مؤاخذه شد. این موضوع به خوبى نشان از اهمیت لباس در نظر آنان دارد.

نقاشى‏ها و تصاویر به جاى مانده از ایام گذشته نیز شواهد گویایى از اختلاف لباس اقشار مختلف، ارائه مى‏دهد.

تصویرى از كتاب مقامات حریرى عالمى را در مسجد و در بالاى منبر در حال وعظ و پاسخ گفتن به پرسش‏هاى مردم نشان مى‏دهد وى عمامه خود را طورى بسته كه ادامة عمامه از روى سر به طرف عقب رفته و آویزان است. كتاب آثار الباقیة بیرونى نیز عالمى را بالاى منبر و در حال وعظ و تدریس نشان مى‏دهد عمامة سفید او نسبتاً بزرگ پیچیده شده‏است. (5)

ابن سینا دانشمند نامدار قرن جهارم و پنجم نیز به سبك رایج میان فقها، لباس روحانیت مى‏پوشید و تحت‏الحنك مى‏بست.

این گزارش‏ها و گزارش‏هاى فراوان دیگرى كه در اسناد تاریخى ثبت شده، به خوبى نشان مى‏دهد كه از دیرزمان در مسئله لباس میان اصناف مختلف تمایز وجود داشته‏است و این امر، اختصاص به عصر حاضر ندارد.(6)

لباس روحانیت

لباس روحانیت یك نماد است، نمادى از یك صنف و نشانى از یك نهاد كه رسالتى بزرگ بر دوش دارد. این نهاد براى انجام آن رسالت باید از بهترین ابزارها بهره گیرد تا روزبه‏روز بر سرعت و كیفیت عمل او افزوده و موفقیت او در پیشبرد اهدافش بیشتر شود. «نماد» یكى از آن ابزارها است، لباس روحانیت یك نماد است و تمام بهره‏هایى كه از نمادها به دست مى‏آید از این لباس هم انتظار مى‏رود. این نماد وابسته به یك ایده و رسالت و فرهنگ است كه با آغاز تاریخ انسان آغاز شده و به سابقة همة پیامبران الهى دیرینه دارد.

اگر از لباس روحانیت به عنوان لباس پیامبر اكرم‏صلى الله علیه وآله و امام صادق‏علیه السلام یاد مى‏شود به این معنى نیست كه رسول اكرم‏صلى الله علیه وآله و امام صادق‏علیه السلام همین عمامه و عبا و قبا را با سبك امروزین آن در برداشته‏اند. این سخن بیان وابستگى این نماد به اسلام و تشیع است و پیوند آن با نبوت و امامت. و به همین جهت بزرگداشت این لباس نیز تعظیم یكى از شعائر الهى به شمار مى‏رود.

تهیه و تنظیم حسن رضایی گروه حوزه علمیه

-------------------------------------------------------------------------------

(1) رك: بحارالانوار 394 - 295 / 79؛ وسائل الشیعة 340 / 3؛ كنز العمال 326 - 307 / 15.

(2) فرهنگ برهنگى و برهنگى فرهنگى، ص 5 و 6. در شریعت اسلام براى لباس پوشیدن چهار ملاك اصلى قرار داده شده‏است؛ یعنى پوشیدن هر لباسى كه واجد این چهار شرط باشد جایز و غیر آن ممنوع است (ر. ك: مستمسك عروةالوثقى، 239/5، مجمع‏الفایده و البرهان، 102/2) شرط اول: لباس باید پوشانندة حد واجب شرعى باشد بر زن واجب است همة بدن خود - بجز صورت و دست‏ها تا به مچ - را از نامحرم بپوشاند. بر مرد نیز لازم است پیش و پس خود را از نگاه دیگران محفوظ نگاه دارد.

 شرط دوم: لباس باید فتنه‏انگیز و محرك شهوت نباشد. گاهى لباس ساتر مقدار لازم هست ولى تحریك‏كنندة قواى شهوانى است. پوشیدن این لباس هم حرام است.

 شرط سوم: لباس باید، لباس ویژة كفار نباشد. پوشیدن لباس‏هاى ویژة مسلمانان و نیز لباس‏هاى مشترك جامعة اسلامى و كفار جایز است اما لباس‏هایى كه پوشیدن آنها انسان را به نظر ظاهرى شبیه كفار مى‏گرداند ممنوع است.

 مسلمان باید هویت اسلامى خود را پاس دارد و با پوشیدن لباس بیگانگان خود را دلباخته و مفتون روش آنها نشان ندهد.

 استقلال هویت و اقتدار روحى مسلمان او را از هرگونه تبعیت مقرون با ذلت پرهیز مى‏دهد. پیروى از كفار در آداب و ظواهر زندگى، نوعى به رسمیت شناختن سلوك آنها و قرار گرفتن در زیر چتر برترى و قیمومیت آنان است كه با روح عزیز مسلمان مغایر و در دین اسلام به شدت مذموم اعلام شده‏است.

 ولله العزه و لرسوله و للمومنین(منافقون، 8/63) عزت از آنِ خدا و پیامبر او و مؤمنان است.

 و لن یجعل الله للكافرین على المؤمنین سبیلا(نساء، 141/4) خداوند هرگز براى كافران بر مؤمنان راه تسلطى قرار نداده‏است.

 یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الكافرین اولیاء من دون المؤمنین(نساء، 144/4 و نیز نساء، 139/4 و مائده، 51/5 و 57 و 81) اى مردم با ایمان كافران را به جاى مؤمنان ولىّ و برتر خود نگیرید

 و من یتولّهم منكم فانّه منهم(مائده، 51/5) هر كس از شما كه آنان را ولى خویش گیرد او از آنهاست.

 امام صادق‏علیه السلام: اوحى الله الى نبىّ من الانبیاء أن قل لقومك: لا تلبسوا لباس اعدائى و لا تشاكلوا بما شاكل اعدائى فتكونوا اعدائى كما هم اعدائى، خداوند به یكى از پیامبران وحى فرمود كه به قومت بگو لباس دشمنان مرا نبپوشید و به شكل دشمنان من در نیایید كه دشمن من مى‏شوید آن گونه كه آنها هستند(میزان الحكمة، 9135 از وسائل الشیعه، 1/111/11)

 امام على‏علیه السلام: قلّ من تشبه بقوم الا اوشك أن یكون منهم، كمتر كسى است كه شبیه گروهى گردد و از آنها نشود.(نهج‏البلاغه، حكمت 207)

 در این حكم «لباس» موضوعیت ندارد هر عملى كه انسان را شبیه كفار و در زمرة آنها گرداند ممنوع است. پیامبر اكرم‏صلى الله علیه وآله: لیس منّا من تشبّه بغیرنا، لا تشتبهوا بالیهود و النصارى فانّ تسلیم الیهود الاشاره بالاصابع و تسلیم النصارى الاشاره بالكف، از ما نیست كسى كه به بیگانگان شبیه گردد. به یهودیان و مسیحیان شبیه نشوید همانا سلام یهودیان اشاره با انگشت است و سلام مسیحیان اشاره با كف دست. (سنن ترمذى، 159/4)

 شرط چهارم: لباس، نباید «لباس شهرت» باشد. هرگونه لباس - نیز آرایش و رفتارى - كه موجب انگشت‏نما شدن آدمى در میان دیگران شود ممنوع است.

 ذكر این نكته خالى از فایده نیست كه لباس «شهرت» و لباس «ویژة كفار» عنوانى شناور و نسبى است كه در زمان‏ها و مكان‏هاى مختلف، مصادیق متفاوت دارد. چه بسا لباسى كه در یك جامعه لباس شهرت است ولى در جامعة دیگر غیرعادى تلقى نمى‏شود یا لباسى كه در زمانى ویژة كفار بوده و در زمان دیگر مشترك میان امت اسلام و كفر شده باشد.

 اگر چنین تغییرى در عنوان پدید آید حكم شرعى هم متفاوت خواهد بود یعنى فقط در شرایطى كه موضوعِ «شهرت» یا «تشبه به كفار» تحقق دارد، پوشیدن آن لباس حرام است. مثلاً كت و شلوار در اعصار گذشته آن هنگام كه لباس معمول جامعة اسلامى لباس بلند بود تشبه به كفار محسوب مى‏شد و حرام بود. اما به مرور زمان و با تخلف عده‏اى بى‏توجه آرام‏آرام كت و شلوار تبدیل به لباس رایج میان مسلمین شد. از آن پس پوشیدن آن، پوشیدن لباس ویژة بیگانه و تشبه به كفار نیست و به تبع حرمتى هم ندارد.

 شرایط خُرد دیگرى مثل عدم استفادة مرد از لباس زرباف و ابریشمى وجود دارد كه مورد نظر بحث فعلى نیست.

 اگر لباس انتخابى ما درون این چارچوب و داراى این شرایط باشد از نظر شرعى پوشیدن آن جایز است گرچه براى تعیین «الگوى لباس پوشیدن مسلمان» و «فرهنگ پوشش در جامعة اسلامى» باید پژوهش دیگرى انجام پذیرد.(رك: بحارالانوار، 311/76 سطر 11).

(3) تاریخ پوشاك ایرانیان، ص 90.

(4) همان، ص 125.

(5) همان، ص 260.

(6) رك: اروپایى‏ها و لباس ایرانیان، ص 71؛ تاریخ پوشاك ایرانیان، ص 152 125 91 90 و 260؛ تاریخ دانشگاه‏هاى بزرگ اسلامى.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سه شنبه 28 خرداد 1398 08:16 ب.ظ

Nicely put, Thanks a lot.
if a woman takes a mans cialis generic cialis in vietnam cialis cost cialis pills price each generic cialis with dapoxetine achat cialis en europe non 5 mg cialis generici prix cialis once a da generic cialis 20mg uk cialis 5mg prix
یکشنبه 26 خرداد 1398 06:03 ب.ظ

Thank you. I appreciate this.
cialis en 24 hora cialis 10mg prix pharmaci costo in farmacia cialis try it no rx cialis precios de cialis generico how does cialis work buy cheap cialis in uk opinioni cialis generico canadian cialis cialis professional yohimbe
یکشنبه 26 خرداد 1398 03:25 ق.ظ

Thanks a lot. I enjoy this!
cialis generico online when will generic cialis be available venta cialis en espaa cialis soft tabs for sale india cialis 100mg cost cialis canada cialis 20 mg walgreens price for cialis purchase once a day cialis cialis 5mg billiger
جمعه 24 خرداد 1398 09:09 ق.ظ

Regards! I enjoy this.
cialis baratos compran uk buy cialis cialis 20mg prix en pharmacie buy cheap cialis in uk tadalafil 20 mg cheap cialis cialis 5 mg scheda tecnica we like it safe cheap cialis cialis for daily use generic cialis at the pharmacy
پنجشنبه 23 خرداد 1398 06:41 ب.ظ

You made the point.
trusted tabled cialis softabs cialis pills boards cialis prezzo al pubblico prix cialis once a da try it no rx cialis cialis soft tabs for sale buying cialis in colombia sialis opinioni cialis generico cialis efficacit
پنجشنبه 23 خرداد 1398 05:26 ق.ظ

Amazing information. Many thanks.
cialis 200 dollar savings card cialis 20 mg cost click now cialis from canada buy name brand cialis on line cialis professional yohimbe dosagem ideal cialis tadalafil 20 mg cialis generico milano cialis 5 mg effetti collateral cialis online deutschland
شنبه 18 خرداد 1398 06:10 ق.ظ

Hello my loved one! I wish to say that this article is amazing, nice written and come with almost all significant infos. I'd like to look more posts like this .
چهارشنبه 21 فروردین 1398 05:53 ب.ظ

Thank you, I value it!
pharmacy canada online prescriptions online pharmacy drugstore online northwest pharmacies online canadian pharmacy king cialis canadian pharmacy global pharmacy canada rx from canada canada medication pharmacy canadian drugstore
دوشنبه 12 آذر 1397 01:46 ق.ظ

You actually stated this terrifically!
cialis canada cialis generisches kanada cialis farmacias guadalajara 5 mg cialis coupon printable acheter du cialis a geneve generic cialis 20mg uk cialis en mexico precio price cialis best side effects of cialis cialis bula
یکشنبه 11 آذر 1397 01:35 ق.ظ

Nicely put, Regards!
viagra vs cialis vs levitra cialis canada viagra vs cialis vs levitra does cialis cause gout generic cialis tadalafil where do you buy cialis achat cialis en europe achat cialis en itali cialis manufacturer coupon cialis tablets australia
جمعه 9 آذر 1397 01:47 ب.ظ

Thank you. Lots of content!

cialis 20 mg prices for cialis 50mg cialis with 2 days delivery purchase once a day cialis buy cialis online nz cialis daily cialis rezeptfrei low cost cialis 20mg we like it safe cheap cialis click here take cialis
پنجشنبه 19 مهر 1397 10:05 ق.ظ

You actually reported this very well.
levitra without a doctor prescription vardenafil levitra prices buy generic levitra levitra 10 mg kopen levitra online buy 10 mg levitra levitra 10 mg kopen levitra 10 mg prezzo levitra
یکشنبه 8 مهر 1397 03:52 ق.ظ

You stated it wonderfully!
comprar cialis 10 espa241a cialis mit grapefruitsaft cialis generique prices for cialis 50mg purchasing cialis on the internet cialis soft tabs for sale viagra vs cialis vs levitra acheter cialis kamagra cialis para que sirve how does cialis work
شنبه 7 مهر 1397 12:47 ق.ظ

Many thanks! I enjoy this!
click here cialis daily uk we like it safe cheap cialis buy name brand cialis on line we choice cialis uk cialis 5 mg cialis usa cost cialis manufacturer coupon acquistare cialis internet cialis 20mg preis cf generic cialis pro
شنبه 31 شهریور 1397 05:43 ب.ظ

Good advice. Thanks a lot.
canadian pharmacy world legitimate canadian mail order pharmacies pharmacy canada best pharmacy canada best canada pharmaceuticals online the best canadian online pharmacies canadian medications list online pharmacies legitimate drugs for sale in canada canadian online pharmacies reviews
چهارشنبه 28 شهریور 1397 07:17 ب.ظ

You actually suggested that fantastically!
cialis 30 day trial coupon cialis italia gratis cialis sans ordonnance cialis 20mg we recommend cialis best buy generic cialis in vietnam cialis pills boards cialis rezeptfrei only now cialis for sale in us cialis pills in singapore
سه شنبه 13 شهریور 1397 08:27 ب.ظ

Nicely spoken certainly. .
legitimate canadian mail order pharmacies candida viagra canadian online pharmacies legal canadian online pharmacies legitimate most reliable canadian pharmacies drugs for sale drugs for sale in canada canadian discount pharmacies in canada canadian online pharmacies legal drugs for sale online
سه شنبه 13 شهریور 1397 04:33 ق.ظ

Incredible tons of excellent info!
buy viagra online overnight buy viagra uk next day delivery buy viagra online nz online generic viagra pharmacy where do i buy viagra online where can i purchase viagra viagr buy real viagra generic viagra uk buy viagra now online
دوشنبه 12 شهریور 1397 08:47 ب.ظ

Amazing data. With thanks.
cialis side effects cialis coupons printable are there generic cialis cialis 5 mg schweiz acquisto online cialis il cialis quanto costa cialis arginine interactio 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis professional yohimbe brand cialis generic
یکشنبه 11 شهریور 1397 01:13 ب.ظ

Whoa all kinds of fantastic facts!
cialis patent expiration cialis cost tadalafil tadalafil 5mg when will generic cialis be available cost of cialis cvs viagra vs cialis vs levitra cialis price thailand miglior cialis generico cilas
سه شنبه 23 مرداد 1397 03:35 ق.ظ

With thanks! Good information.
buying viagra online australia buy levitra purchase viagra online buy viagra for men buy viagra 100mg viagra pharmacy online buy viagra tablets online where to buy viagra in malaysia buy viagra sildenafil online buy viagra ireland
دوشنبه 22 مرداد 1397 12:11 ب.ظ

Cheers! Terrific information!
rezeptfrei cialis apotheke achat cialis en itali walgreens price for cialis warnings for cialis dose size of cialis cialis kamagra levitra how much does a cialis cost 5 mg cialis coupon printable american pharmacy cialis costo in farmacia cialis
دوشنبه 7 خرداد 1397 03:15 ق.ظ

You actually said it adequately.
prix cialis once a da fast cialis online how does cialis work chinese cialis 50 mg cialis cipla best buy cialis 50 mg soft tab cialis official site the best choice cialis woman generic cialis pill online cost of cialis per pill
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 04:44 ق.ظ

Nicely put, Kudos.
cialis 5 mg buy cialis generico milano cialis ahumada 200 cialis coupon safe dosage for cialis prezzo di cialis in bulgaria acheter cialis meilleur pri cialis baratos compran uk cialis tablets for sale tadalafil 5mg
جمعه 7 اردیبهشت 1397 07:44 ب.ظ

Thanks, I like this!
cialis daily tadalafil tablets precios de cialis generico cialis without a doctor's prescription cialis 10mg prix pharmaci buy cialis uk no prescription cialis 20 mg cost can i take cialis and ecstasy cialis online napol best generic drugs cialis
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 05:48 ق.ظ

Thank you, I like this!
sildenafil citrate tablets buy viagra online price online pharmacy viagra uk buy viagra pay with paypal order viagra uk herbal viagra buy levitra buy sildenafil online uk were to buy viagra uk online pharmacy viagra
جمعه 17 فروردین 1397 09:27 ب.ظ

You said it nicely.!
link for you cialis price brand cialis nl we like it cialis price cialis 10mg prix pharmaci cialis 5 mg buy cialis 20mg prix en pharmacie buy cialis online nz cialis generico lilly price cialis per pill cialis with 2 days delivery
جمعه 3 فروردین 1397 06:38 ب.ظ

Wow tons of very good advice.
pastillas cialis y alcoho acquisto online cialis canadian discount cialis cialis generico postepay cialis prezzo al pubblico click here cialis daily uk viagra cialis levitra how does cialis work cialis daily reviews cialis en 24 hora
دوشنبه 28 اسفند 1396 01:00 ق.ظ

Information very well considered!!
generic cialis at the pharmacy 40 mg cialis what if i take canadian discount cialis cialis wir preise viagra vs cialis cialis soft tabs for sale prices for cialis 50mg try it no rx cialis prescription doctor cialis buy name brand cialis on line
سه شنبه 24 مرداد 1396 12:14 ب.ظ
Hello! Quick question that's totally off
topic. Do you know how to make your site mobile friendly? My site looks weird
when browsing from my iphone. I'm trying to find a template
or plugin that might be able to fix this problem. If you have any suggestions,
please share. Cheers!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
درباره وبلاگ

اللهم صل علی محمد و آل محمد (وعجل فرجهم)
مدیر وبلاگ : محمدرضا بلانیان
صفحات جانبی
نظرسنجی
نظر شما درباره نتیجه مذاکرات هسته ای چیست؟
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :